สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ครั้งที่ 32

  
    
ดร.เทพ พงษ์พาณิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดเผยว่า สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2552 ณ ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษกรัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2553 โดยปีนี้มีบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาและจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ทั้งระดับปริญญาตรี โท และเอกจำนวนทั้งสิ้น 3,500 คน สภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ประกาศรายชื่อผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปี 2552 ดังต่อไปนี้
ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 6 คน ประกอบด้วย นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ Professor Dr.Yuan-Kung Guu ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิศวกรรมอาหาร นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการพัฒนาทรัพยากรชนบท นายปัญจะ เหมือนสังข์ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ Mr.Gunner Sondergaard ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาสัตวศาสตร์ และนายโสภณ สาระวิโรจน์ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์
ปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 2 คน ประกอบด้วย นายสมหวัง วงโพธิ์ขอม บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการตลาด พันเอกอิทธิพงศ์ ประเสริฐสันติ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาสัตวศาสตร์
พร้อมกันนี้ สมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ ประกาศรายชื่อศิษย์เก่าแม่โจ้ดีเด่น ประจำปี 2552 จำนวน 5 คน ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร ยศราช นายอัครเดช บุญผ่องศรี นายสหพรรณชนก ศรีสวัสดิ์ นายธรรมนูญ เทศขำ และนายมนัส ก้อนแก้ว
สำหรับกำหนดการรายงานตัวและฝึกซ้อมสำหรับบัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิตโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก รัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 09.00 – 17.00 น รับชุดครุย รายงานตัวและฝึกซ้อม วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 08.00 – 17.00 น. ฝึกซ้อม วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 08.00 – 16.30 น. ซ้อมใหญ่และถ่ายรูป (สวมชุดครุยและหมวก) และวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2553 เป็นวันพระราชทานปริญญา
 
14 มกราคม 2553 , 16:42 น. , อ่าน 1224  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่