งานเทศกาลร่มบ่อสร้างและหัตถกรรมสันกำแพง ครั้งที่ 27 เริ่มขึ้นแล้ว เพื่อรองรับเทศกาลท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่และอำเภอสันกำแพง

  
    นายชุมพร แสงมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศกาลร่มบ่อสร้างและหัตถกรรมสันกำแพง ครั้งที่ 27 ณ บ้านบ่อสร้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งงานดังกล่าวเพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น สืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมการประกอบอาชีพด้านศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านของประชาชน ส่งเสริมให้ประชาชนมีงานทำอย่างต่อเนื่อง สร้างรายได้สู่ท้องถิ่น กระตุ้นให้ราษฎรผู้ประกอบอาชีพทำร่มและหัตถกรรมท้องถิ่นได้ตระหนักถึงวิธีการที่จะพัฒนาสินค้า ร้านค้า และชุมชนของตนเองให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว สนับสนุนให้ท้องถิ่นเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม เป็นการดึงดูดให้นักท่องทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ซึ่งอาชีพทำร่มและพัดเป็นอาชีพดั้งเดิมของชาวสันกำแพง ที่สร้างงาน สร้างรายได้ ปีละประมาณ 80 ล้านบาท สามารถสร้างงานตั้งแต่การปลูกต้นสา ผลิตภัณฑ์กระดาษสา ปลูกหวาย ฝ้าย ในงานมีการจำหน่ายสินค้าหัตถกรรม การประกวดธิดาร่มบ่อสร้าง และการแสดงทางศิลปวัฒนธรรม
งานเทศกาลร่มบ่อสร้างและหัตถกรรมสันกำแพง ครั้งที่ 27 จัดระหว่างวันที่ 15-17 มกราคม 2553 ณ บ้านบ่อสร้าง ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ในงานมีการนำสินค้าหัตถกรรมมาลดราคาต่ำกว่าทุนด้วย
 
15 มกราคม 2553 , 18:05 น. , อ่าน 1227  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่