แม่โจ้โพลล์ออกสำรวจความคิดเห็นนักเรียนนักศึกษานับพันคน พบว่าร้อยละ 93 เห็นครูเปรียบเสมือนแม่พิมพ์ของชาติ

  
     แม่โจ้โพลล์ออกสำรวจความคิดเห็นนักเรียนนักศึกษานับพันคน พบว่าร้อยละ 93 เห็นครูเปรียบเสมือนแม่พิมพ์ของชาติยังใช้ได้ในปัจจุบัน ขณะที่ร้อยละ 41 เห็นว่าภาพลักษณ์ของครูในปัจจุบันแย่ลง
ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและพยากรณ์ทางการเกษตรโดยแม่โจ้โพลล์ จึงสำรวจความคิดเห็นนักเรียน นักศึกษา จำนวน 987 คน จากทั่วประเทศเนื่องในโอกาสวันครูแห่งชาติ พบว่า ร้อยละ 86 ทราบว่าวันครูตรงกับวันที่ 16 มกราคมของทุกปีขณะที่ร้อยละ 14 ไม่ทราบ ร้อยละ 93 เห็นว่าครูเป็นผู้ที่เอาใจใส่ มอบความรักและคอยสั่งสอนอบรมในสิ่งที่ถูกต้องให้กับศิษย์เสมือนพ่อแม่ ขณะที่ที่ร้อยละ 10 ไม่เห็นด้วย เพราะครูบางคนประพฤติไม่เหมาะสมและครูปัจจุบันไม่ค่อยให้ความใกล้ชิดอบรมสั่งสอนศิษย์เหมือนในอดีต ร้อยละ 93 ของผู้ตอบยังเห็นด้วยกับคำกล่าวที่ว่าครูเปรียบเสมือนแม่พิมพ์ของชาติ เพราะครูยังเป็นแบบอย่างด้านความประพฤติที่ดีให้กับเด็กและยังเป็นคนที่ปลูกฝังความรู้ ศีลธรรมให้กับเด็ก ขณะที่ร้อยละ 7 ไม่เห็นด้วยเพราะครูปัจจุบันมีความประพฤติที่ไม่เหมาะสม ไม่ควรเอาเป็นแบบอย่างที่ดี ความประพฤติก็ขึ้นอยู่กับตัวเด็กมากกว่า ต่อข้อถามที่ว่า ภาพลักษณ์ของครูในปัจจุบันเป็นอย่างไร ร้อยละ 41 ตอบว่า แย่ลง เพราะครูในปัจจุบันมีความประพฤติที่ไม่เหมาะสม และมีข่าวที่ไม่ดีของครูตามสื่อต่าง ๆ ที่ผ่านมา ร้อยละ 29 ตอบว่า ดีขึ้น เพราะครูมีความทันสมัย เข้าใจลูกศิษย์ ทำให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและคอยแนะนำสิ่งที่ดี เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ลูกศิษย์ ขณะที่ร้อยละ 30 ตอบว่าเหมือนเดิม
ผู้ตอบร้อยละ 47 คิดว่าระบบการเรียนการสอนของครู อาจารย์ ในปัจจุบันทำให้นักเรียน นักศึกษา มีความรู้แตกฉาน เพราะครูปัจจุบันมีการนำสื่อ เทคโนโลยีมาช่วยในการสอนให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและเป็นการเรียนการสอนที่เน้นให้เด็กได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงมากกว่าตำรา ขณะที่ร้อยละ 20 ตอบว่าน้อยลงเพราะการเรียนการสอนเป็นรูปแบบเดิมๆไม่จูงใจให้เด็กสนใจในการเรียนและปัจจุบันครูมักจะมุ่งเน้นทำผลงานวิชาการ จนทำให้สนใจในเรื่องการสอนน้อยลง โดยร้อยละ 33 ตอบว่าเหมือนเดิม
 
16 มกราคม 2553 , 12:00 น. , อ่าน 1210  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่