ลงนามในบันทึกพัฒนาการเลี้ยงโคขุนในเขตภาคเหนือ

  
    สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กับ สหกรณ์โคเนื้อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จำกัด และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมพัฒนาธุรกิจโคเนื้อในเขตภาคเหนือ
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กับ สหกรณ์โคเนื้อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จำกัด และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ลงนามในบันทึกข้อตกลง เรื่อง ความร่วมมือในการสนับสนุนโครงการ การพัฒนาธุรกิจโคเนื้อในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดภาคเหนือ ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายเฉลิมพร พิรุณสาร เลขาธิการสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นายสุนทร นิคมรัตน์ ประธานกรรมการสหกรณ์โคเนื้อ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร ยศราช รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นตัวแทนร่วมลงนาม
นายวีระชัย นาควิบูลย์วงศ์ รองเลขาธิการสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมกล่าวว่า ในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินภาคเหนือ มีการเลี้ยงโคเนื้อในรูปแบบโคขุนเพิ่มขึ้น โดยมีจำนวน 346 กลุ่ม 4,027 ราย ปัจจุบันการรวมกลุ่มเป็นเครือข่ายยังมีน้อยมาก จึงยังไม่มีตลาดที่แน่นอนรองรับ ความร่วมมือกันของ 3 องค์กรเป็นการสร้างกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคเนื้อในจังหวัดภาคเหนือให้เข้มแข็ง และสร้างมาตรฐานการผลิตตามหลักความปลอดภัยของอาหาร
 
18 มกราคม 2553 , 18:05 น. , อ่าน 1190  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-มยุรี สวท.เชียงใหม่