การดำเนินการฉีดวัคซีนไข้หวัด 2009 ของจังหวัดเชียงใหม่

  
    สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ชี้แจงการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 2009 จำนวน 57,560 คน โดยตั้งเป้าหมายดำเนินการได้เกินร้อยละ 90 แต่ต้องอยู่ภายใต้ความสมัครใจและความปลอดภัยของผู้รับวัคซีน
นายแพทย์วัฒนา กาญจนกามล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่กล่าวถึงการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 2009 ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2553 พร้อมกันทั่วประเทศว่า จังหวัดเชียงใหม่มีกลุ่มเป้าหมายจำนวน 57,560 คน เป็นเจ้าหน้าที่ 11,950 คน โดยแบ่งกลุ่มเป้าหมายการให้วัคซีนตามลำดับคือ กลุ่มแพทย์ พยาบาล บุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานเสี่ยงต่อการสัมผัสโรคจากผู้ป่วย กลุ่มหญิงมีครรภ์เกิน 3 เดือน กลุ่มผู้มีน้ำหนักตัวมากกว่า 100 กิโลกรัมหรือดัชนีมวลกายตั้งแต่ 35 กิโลกรัมต่อตารางเมตร กลุ่มผู้พิการรุนแรงที่ไม่สามารถดูแลตนเองได้ กลุ่มบุคคลอายุ 6 เดือน ถึง 64 ปี ที่มีโรคประจำตัวได้แก่ ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด โรคหัวใจทุกประเภท หลอดเลือดสมอง ไตวาย ผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างรับเคมีบำบัด ธาลัสซีเมียที่มีอาการรุนแรง ผู้มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง และเบาหวานที่ไม่มีโรคแทรกซ้อน
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า ที่จังหวัดเชียงใหม่ดำเนินการที่โรงพยาบาลนครพิงค์และโรงพยาบาลประจำอำเภอทุกอำเภอ ตั้งเป้าหมายการให้วัคซีนให้ได้เกินกว่าร้อยละ 90 ของกลุ่มเป้าหมาย แต่ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้ความสมัครใจและยึดหลักความปลอดภัยของผู้รับวัคซีนเป็นสำคัญ ซึ่งผู้ที่ได้รับวัคซีนทุกคนจะได้รับทราบเหตุผลความจำเป็น ข้อห้าม รวมถึงภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น เพื่อจะได้สังเกตอาการของตนเองและแจ้งแพทย์หรือเจ้าหน้าที่อย่างทันท่วงที
สำหรับสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ 2009 ที่จังหวัดเชียงใหม่ล่าสุด นับถึงวันที่ 17 มกราคม 2553 มีผู้ป่วยอยู่ในข่ายเฝ้าระวัง 4,152 คน เสียชีวิต 6 คน โดยจะมีการเฝ้าระวังเป็นพิเศษตลอดช่วงฤดูหนาวนี้
 
19 มกราคม 2553 , 17:25 น. , อ่าน 1187  

 ข่าวโดย   พยนต์ – อรนุช – มยุรี สวท. เชียงใหม่