เทศบาลนครเชียงใหม่ จัดตั้งศูนย์บริการประชาชน "เทศบาลนครเชียงใหม่ ใส่ใจบริการ"

  
    เทศบาลนครเชียงใหม่ จัดตั้งศูนย์บริการประชาชน อำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อราชการให้รวดเร็วถูกต้อง พร้อมสร้างจิตสำนึกที่ดีแก่เจ้าหน้าที่ ให้มุ่งมั่นทำงานเพื่อประชาชน
นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ กล่าวว่า เทศบาลนครเชียงใหม่ได้จัดตั้งศูนย์บริการประชาชน “เทศบาลนครเชียงใหม่ ใส่ใจบริการ” ขึ้นเนื่องจากปัจจุบันความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและประชาชนมีความใกล้ชิดกันมากขึ้น รวมทั้งประชาชนได้ให้ความสำคัญและมีความคาดหวังจากหน่วยงานของรัฐสูง จึงจำเป็นต้องมีการปรับปรุงมาตรฐานการให้บริการและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อหน่วยงานของรัฐด้วย ประกอบกับคณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงใหม่ได้ให้ความสำคัญและมอบนโยบายการดำเนินการ พร้อมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนราชการ ตระหนักถึงคุณภาพการให้บริการ โดยได้มีการจัดอบรมพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดบริการ เพื่อสร้างความเข้าใจถึงแนวทางและวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งศูนย์บริการในครั้งนี้ โดยมีวิทยากรที่มีความรู้ความเข้าใจในหลักการให้บริการมาบรรยาย เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการให้บริการที่สูงสุด
นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่กล่าวอีกว่า โครงการเทศบาลนครเชียงใหม่ ใส่ใจบริการจึงเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่ต้องให้ความสำคัญ ซึ่งขณะนี้ก็ได้เริ่มให้บริการแล้วตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2553 ที่ผ่านมา ซึ่งจากการปฏิบัติงานในเบื้องต้นพบว่าเป็นที่พึงพอใจของประชาชน โดยได้รับคำชื่นชมจากผู้มาติดต่อราชการเป็นจำนวนมาก
 
19 มกราคม 2553 , 22:03 น. , อ่าน 1189  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่