สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พระราชทานพระราโชวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษา มช.

  
    
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราโชวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้พิจารณาปัญหาอุปสรรคโดยให้ถี่ถ้วน รอบคอบเพื่อพัฒนาตน พัฒนางาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานพระราโชวาทแก่บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่รุ่นที่ 44 ใจความว่า ขอให้บัณฑิตใช้สติปัญญาและความรู้ความสามารถในการพิจารณาปัญหาอุปสรรคเพื่อพัฒนาตน พัฒนางาน ให้ถี่ถ้วน รอบคอบ โดยไม่ย่อท้อ เพื่อผลการปฏิบัติงานและดำรงชีวิตที่ดี และแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ อย่างสม่ำเสมอ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เริ่มดำเนินการจัดการศึกษาเมื่อปี พ.ศ.2507 ถึงปัจจุบัน มีผู้สำเร็จการศึกษาแล้วจำนวนทั้งสิ้น 129,975 คน แบ่งเป็นปริญญาเอก 569 คน ปริญญาโท 22,170 คน ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 177 คน ประกาศนียบัตรบัณฑิต 2,690 คน ปริญญาตรี 98,973 คน ปริญญาตรีสมทบ 1,761 คน และระดับประกาศนียบัตรต่าง ๆ 3,635 คน
 
21 มกราคม 2553 , 18:02 น. , อ่าน 1191  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่