สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิต มช. ครั้งที่ 44

  
    
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 44
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่44ของ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งในปีนี้ผู้สำเร็จการศึกษามีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวนทั้งสิ้น 5, 913 คน จาก 20 คณะ 1 วิทยาลัย และระดับบัณฑิตวิทยาลัย คือ ปริญญาเอก 97 คน ปริญญาโท 1,658 คน ระดับปริญญาตรี 4,158 คน ในจำนวนนี้มีบัณฑิตที่ได้รับเกียรตินิยมอันดับ 1 จำนวน 363 คน เกียรตินิยมอันดับ 2 จำนวน 501 คน บัณฑิตที่ได้รับเหรียญรางวัลเรียนดีตลอดหลักสูตร เหรียญทอง จำนวน 72 คน เหรียญเงิน จำนวน 291 คน เกียรติบัตรยอดเยี่ยมบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาเอก จำนวน 17 คน ระดับปริญญาโท จำนวน 13 คน ในการนี้ สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีมติเป็นเอกฉันท์ ขอประทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญานิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณให้ปรากฏ และเป็นสิริมงคลอันสูงสุดแก่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นอกจากนี้ มีผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ ได้รับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ รวม 8 ท่าน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์สัมพันธ์ ศรีสุวรรณ ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์วิศิษฎ์ สิตปรีชา รองศาสตราจารย์ ดร. ณอคุณ สิทธิพงศ์ นายประเสริฐ พุ่งกุมาร นายปรีชา โกวิทยา นายอมรพันธุ์ นิมานันท์ DR. JERRY A. HAUSMAN และนายอินสม ปัญญาโสภา
 
21 มกราคม 2553 , 18:34 น. , อ่าน 1279  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ –อรนุช สวท.เชียงใหม่ 21 ม.ค. 53