คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการแสดงผลงานโครงการออกแบบประยุกต์ศิลป์

  
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการแสดงผลงานโครงการออกแบบประยุกต์ศิลป์ ภายใต้แนวคิดโอกาสในการถ่ายทอดผลงานด้วยพลังความคิด “CHANCE”
นายเอกพงศ์ สุริยงค์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปกรรม กล่าวว่า ตามที่สาขาวิชาศิลปกรรมได้จัดให้มีการเรียนการสอนรายวิชาโครงการออกแบบประยุกต์ศิลป์นิพนธ์ เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาเป็นผู้เลือกโครงการศึกษาข้อมูล วิเคราะห์ กำหนดแนวคิด ออกแบบและสร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเอง เป็นการยกระดับผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น ส่งเสริมสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ อาทิ สื่อสิ่งพิมพ์ การออกแบบผลิตภัณฑ์ สื่อผสมเพื่อการเรียนการสอน การนำเสนองาน รวมถึงการออกแบบบรรจุภัณฑ์รูปแบบต่างๆ
ดังนั้น นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาศิลปกรรม เอกออกแบบประยุกต์ศิลป์ จึงได้จัดการแสดงผลงานโครงการออกแบบประยุกต์ศิลป์ ภายใต้แนวคิด “CHANCE” คือ โอกาสการนำความรู้ด้านศิลปกรรม ถ่ายทอดเป็นผลงานด้วยพลังความคิดในมุมมองต่างๆ เพื่อนำเสนอให้เป็นที่ปรากฏต่อสาธารณะ อาทิ การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ที่เน้นความคลาสสิก ผสมผสานกับกราฟิกสมัยใหม่ ในเรื่องเกี่ยวกับช้างที่เป็นสัตว์มงคลคู่บ้านคู่เมือง การสร้างสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่ององค์ประกอบศิลป์ การออกแบบลวดลายบนแผ่นโลหะเงินประดับรถจักรยานสามล้อถีบ เพื่อสร้างความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น หรือชุดของเล่นตุ๊กตาหมีแพนด้า เพื่อเสริมทักษะการเรียนรู้ให้แก่เด็ก รวมถึงพัฒนาการด้านจิตใจซึ่งจะทำให้เป็นผู้ที่มีความเมตตา มีความประพฤติเรียบร้อย นอกจากนี้ยังมีผลงานอีกมากมาย รวมทั้งสิ้นกว่า 40 ผลงาน
ผู้สนใจสามารถเข้าชมผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 22 – 26 มกราคม 2553 เวลา 10.00 – 20.00 น. ณ บริเวณลานกิจกรรม ชั้น 2 โซน B หน้าลิฟท์แก้ว ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่แอร์พอร์ต อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 
22 มกราคม 2553 , 18:29 น. , อ่าน 1209  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่