กรมอนามัยกำหนดจัดเวทีตลาดนัดความรู้กรมอนามัยปี 2553 ที่จังหวัดเชียงใหม่

  
    กรมอนามัยกำหนดจัดเวทีตลาดนัดความรู้กรมอนามัยปี 2553 ระหว่าง 2-3 กุมภาพันธ์ 2553 นี้ที่จังหวัดเชียงใหม่ เน้นกิจกรรมลดโลกร้อนและสนับสนุนสุขภาพอย่างครอบคลุม
นายแพทย์ ภิศักดิ์ เลิศเรืองปัญญา ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่แจ้งว่า กรมอนามัย โดยศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ กำหนดจัดเวทีตลาดนัดความรู้กรมอนามัยปี 2553 สำหรับนักวิชาการด้านสาธารณสุขระดับส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ และภาคีเครือข่าย 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน จำนวนทั้งสิ้น 400 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรด้านสาธารณสุขและภาคีเครือข่ายซึ่งประกอบด้วย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยการส่งเสริมให้หน่วยงานใช้การจัดการความรู้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น พร้อมนำไปขยายต่อไปยังประชาชนในพื้นที่ที่รับผิดชอบ โดยมีเป้าหมายสูงสุดร่วมกันในการส่งเสริมให้ประชาชนสุขภาพ
กิจกรรมที่สำคัญภายในงานประกอบด้วย การบรรยายเรื่อง การลดโลกร้อน Clean and Green การจัดเวทีเสวนาจากตัวแทนหน่วยงานต่างๆ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องที่เป็นปัญหาสำคัญที่ต้องรณรงค์และสนับสนุนการดำเนินงาน 4 ส่วนคือ โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ลดปัจจัยเสี่ยงในเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น คนไทยไร้พุง และ Clean and Green พร้อมทั้งการจัดนิทรรศการจากหน่วยงานทั่วประเทศกว่า 30 หน่วยงาน โดยงานมีกำหนดจัดระหว่าง 2-3 กุมภาพันธ์ 2553 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่
 
22 มกราคม 2553 , 18:32 น. , อ่าน 1186  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่