สทท.เชียงใหม่ จัดฝึกอบรมการเสนอข่าวโทรทัศน์เชิงลึกแบบมีส่วนร่วม รุ่นที่ 2

  
    นักศึกษาด้านนิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชนจาก 4 สถาบันในจังหวัดเชียงใหม่ เข้ารับการอบรมการเสนอข่าวโทรทัศน์เชิงลึกแบบมีส่วนร่วม เพื่อสร้างผลผลิตจากสถาบันของตนเองมาแพร่ภาพออกอากาศที่ สทท.เชียงใหม่
นายอำพล บุญจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมตามโครงการนำเสนอข่าวโทรทัศน์เชิงลึกแบบมีส่วนร่วม U – Report รุ่นที่ 2 แก่นักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ 4 สถาบัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างนักข่าวเยาวชนในจังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้สื่อและการมีส่วนร่วมเพื่อสะท้อนปัญหาความต้องการของคนในพื้นที่ และเพื่อสร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ด้านการศึกษากับสถาบันอุดมศึกษา
ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 กล่าวว่า การอบรมครั้งนี้ไม่ได้เป็นการให้ความรู้ด้านวิชาการ เนื่องจากสถาบันการศึกษามีพร้อมอยู่แล้ว แต่เป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์ให้นักศึกษาได้นำไปใช้ในการปฏิบัติงานและการดำรงชีวิตในอนาคตที่โลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยนักศึกษาจาก 4 สถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจัดการเรียนการสอนในสาขานิเทศศาสตร์หรือสื่อสารมวลชน ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และมหาวิทยาลัยพายัพ จำนวน 24 คน จัดการอบรมระหว่าง 23-24 มกราคม 2553 หลังจากนั้นนักศึกษาทั้งหมดจะผลิตข่าวโทรทัศน์เชิงลึกจากสถาบันของตนเอง มาหมุนเวียนแพร่ภาพออกอากาศทาง สทท.เชียงใหม่ ตามลำดับที่ได้ตกลงกันไว้
 
23 มกราคม 2553 , 16:58 น. , อ่าน 1175  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่