เชียงใหม่เปิดเส้นทางการท่องเที่ยวเพื่อชุมชนโดยชุมชนอำเภอกัลยาณิวัฒนา

  
    เชียงใหม่เปิดเส้นทางการท่องเที่ยวเพื่อชุมชนโดยชุมชนอำเภอกัลยาณิวัฒนา (วัดจันทร์) เพื่อเปิดตัวแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่สมบูรณ์และกระจายรายได้สู่ชุมชน
นายเฉลิมศักดิ์ สุรนันท์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานเปิดเส้นทางการท่องเที่ยวเพื่อชุมชนโดยชุมชน อำเภอกัลยาณิวัฒนา (วัดจันทร์) ที่หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อประชาสัมพันธ์เปิดตัวแหล่งท่องเที่ยวใหม่ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง ส่งเสริมสนับสนุนสินค้าทางการท่องเที่ยวแห่งใหม่ เกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม ทำให้ชุมชนเกิดความเข้าใจ รู้ตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่น วิถีชีวิตความเป็นอยู่ และประชาสัมพันธ์วิถีชีวิต วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีผู้ประกอบการ นักท่องเที่ยวและสื่อมวลชนเข้าร่วมงาน
ปัจจุบัน การท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community Based Tourism : CBT) เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องตระหนัก เพราะชุมชนเป็นเจ้าของแหล่งท่องเที่ยว การให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและให้บริการ เพื่อก่อให้เกิดรายได้สู่ชุมชน ยังผลให้ความเป็นอยู่ดีขึ้น อีกทั้งยังช่วยปลูกฝังให้รู้จักอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่น วิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบเศรษฐกิจพอเพียง เปรียบเสมือนการเป็นสะพานเชื่อมโยงวัฒนธรรม ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำไปสู่การพัฒนาคนและชุมชนให้มีความรู้และมีวิสัยทัศน์กว้างไกล
อำเภอกัลยาณิวัฒนา เป็นการแยกตำบลแจ่มหลวง ตำบลบ้านจันทร์ และตำบลแม่แดด จากอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ไปตั้งเป็นอำเภอใหม่ โดยจัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอกัลยาณิวัฒนา เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2552 โดยชื่ออำเภอเป็นการตั้งเพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
 
23 มกราคม 2553 , 19:38 น. , อ่าน 1215  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่