แม่โจ้โพลล์สำรวจความคิดเห็นนักเรียน นักศึกษา พบว่า ร้อยละ 96 เห็นว่า อาชีพ “ครูเกษตร” มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ

  
     แม่โจ้โพลล์สำรวจความคิดเห็นนักเรียน นักศึกษา พบว่า ร้อยละ 96 เห็นว่า อาชีพ “ครูเกษตร” มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ โดยเสนอให้มีการจัดกิจกรรมที่ทำให้เด็กได้สัมผัสวิถีชีวิตด้านการเกษตร เพื่อจะได้หันมาสนใจการเกษตรมากยิ่งขึ้น
ภาคเกษตร ถือว่ามีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศไทยมาตั้งแต่อดีต แต่ปัจจุบันระบบการศึกษาของไทยมุ่งเน้นการเรียนการสอนวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น ทำให้วิชาการเกษตรในหลายสถาบันการศึกษา ถูกลดบทบาทลงไปอย่างมาก ส่งผลให้ครูเกษตรมีบทบาทน้อยลงตามมา ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและพยากรณ์ทางการเกษตรโดยแม่โจ้โพลล์ ได้สำรวจความคิดเห็นนักเรียน นักศึกษา จำนวน 1,002 คน พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ถึงร้อยละ 96 จอบว่าเคยเรียนวิชาการเกษตร มีเพียงร้อยละ 4 ที่ไม่เคยเรียน ผู้ตอบร้อยละ77 ชอบวิชาเกษตร เพราะสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้และทำให้มีความรู้ ประสบการณ์เรื่องการเกษตรมากยิ่งขึ้น ขณะที่ร้อยละ 18 ไม่ชอบ เพราะไม่สนใจในด้านนี้และเป็นวิชาที่ลำบาก ต้องอยู่กลางแดด และเหนื่อย
ต่อข้อถามที่ว่าควรมี “ครูเกษตร” สอนอยู่ในโรงเรียนในระบบการศึกษาปัจจุบันหรือไม่ นักเรียนถึงร้อยละ 96 ตอบว่าควรมี เพราะเป็นอาชีพที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ ทำให้เด็กมีความรู้เกี่ยวกับการเกษตรมากยิ่งขึ้น สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้และเป็นการฝึกความอดทนให้แก่เด็ก มีเพียงร้อยละ 4 ที่ตอบว่าไม่ควรมี เพราะเป็นวิชาเฉพาะด้านที่ควรสอนให้กับผู้ที่มีความสนใจเท่านั้น
นักเรียนร้อยละ 55 เสนอว่าควรมีการจัดกิจกรรมที่ทำให้เด็กได้สัมผัสวิถีชีวิตด้านการเกษตร ปลูกฝังให้เห็นถึงคุณค่าความสำคัญ ประโยชน์ของการเกษตรทั้งด้านเศรษฐกิจและวิถีชีวิตของคนในสังคมไทย เพื่อให้เด็กหันมาสนใจการเกษตรมากยิ่งขึ้น ร้อยละ 18 เห็นควรมีการพัฒนาการเรียนการสอนให้มีความน่าสนใจ ให้เด็กรู้สึกสนุกกับการเรียน มากยิ่งขึ้น ร้อยละ 6 ตอบว่าควรมีการเพิ่มหลักสูตรการเรียนการสอนด้านการเกษตร ส่งเสริมให้ทุกโรงเรียนมีการเรียนการสอนด้านการเกษตรและพัฒนาบุคลากรครูเกษตรให้มีความรู้และประสบการณ์ด้านการเรียนการสอนมากขึ้น ขณะที่ร้อยละ 22 ไม่มีความเห็น
 
24 มกราคม 2553 , 12:19 น. , อ่าน 1179  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่