ผู้ประกอบการในเชียงใหม่นำแรงงานต่างด้าวไปขึ้นทะเบียนเพียง 117 คน ทั้ง ๆ ที่มีแรงงาน ต่างด้าวหลายหมื่นคน ทั้งนี้จากปัญหาการเก็บเงินค่าประกันตัวรายละ 1 หมื่น และ 5 หมื่นบาท

  
     นางสาวอรชร รัตนมณี จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ได้เปิดโอกาสให้นายจ้างนำแรงงานต่างด้าวไปขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว ภายใน 30 มีนาคม 2549 ตั้งแต่เปิดให้ขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวในเชียงใหม่มีนายจ้างนำแรงงานต่างด้าวมาขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องเพียง 117 รายเท่านั้น ทั้ง ๆที่มีแรงงานต่างด้าวจำนวนหลายหมื่นคน ทั้งนี้พบว่าปัญหามาจากเงินค่าประกันที่ต้องจ่ายให้กับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนั่นเอง ล่าสุดกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมได้มีมติเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2549 ว่าจะให้ชะลอการเก็บค่าประกันตัวแรงงานต่างด้าวจำนวนรายละ 10,000 และ 5 หมื่นบาท ที่นายจ้างหรือแรงงานต่างด้าวต้องให้ไว้เป็นค่าประกันตัวกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองไว้ก่อน ทั้งนี้นายจ้างต้องนำแรงงานต่างด้าวไปขอขึ้นทะเบียนตามปกติ และต้องผ่านขั้นตอนการตรวจสุขภาพกับสำนักงานสาธารณสุข เพื่อออกใบอนุญาต โดยนายจ้างยังไม่ต้องจ่ายค่าประกันตัวแรงงานต่างด้าว แต่ต้องออกหลักฐานต่าง ๆ พร้อมเงินจำนวน 100 บาท จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่กล่าวด้วยว่าสำหรับเงินประกันที่นายจ้างต้องจ่ายนั้นจะได้คืนจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเมื่อเลิกจ้างแรงงานต่างด้าว ทั้งนี้หากพ้นกำหนด 30 มีนาคม 2549 แล้วจะมีการออกตรวจจับผู้ทำผิดกฎหมายอย่างเข้มงวด โดยไม่มีข้อยกเว้น
 
, อ่าน 1197  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่