ประชุมเตรียมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขยาเสพติดประจำ 6 เดือนหลังของปี 2549

  
    ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่จัดประชุมเตรียมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขยาเสพติดประจำ 6 เดือนหลังของปี 2549
นายวิลาศ รุจิวัฒนพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเตรียมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขยาเสพติดประจำ 6 เดือนหลังของปี 2549 ณ ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสอดคล้องกับนโยบายที่ผู้อำนวยการศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติได้มอบหมายไว้
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า ขอให้ทุกหน่วยศึกษารายละเอียดแล้วกำหนดแผนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับคำกล่าวเปิดปฏิบัติการรวมพลังไทยทั้งชาติขจัดยาเสพติดของนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2549 ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล และให้ครอบคลุมกับภารกิจของหน่วยงานที่ตนเองรับผิดชอบ
สำหรับการจัดทำแผนปฏิบัติการดังกล่าวนี้ แต่ละหน่วยงานจะได้รับร่างกรอบงบประมาณไปประกอบการกำหนดแผน โดยมีกำหนดนำส่งให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ภายในวันพุธที่ 22 มีนาคม 2549 นี้
 
, อ่าน 1203  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม