มิติใหม่เปิดโอกาสให้เด็กอายุ 15 ปีขึ้นไป มีส่วนร่วมในโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชน

  
    การเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป เข้ามามีส่วนร่วมในโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชน นับเป็นมิติใหม่ที่เปิดโอกาสให้กับทุกภาคส่วนในสังคมได้มีส่วนร่วมดำเนินการเพื่อส่วนรวมมากขึ้น
นายสุเทพ แสนมงคล ผู้ช่วยเลขานุการโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวถึงการดำเนินการตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชนของจังหวัดเชียงใหม่ที่ผ่านมา ซึ่งตามระเบียบได้เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนร่วมกิจกรรมตามโครงการต้องมีอายุ 15 ปีขึ้นไปว่า นับเป็นสิ่งดีที่ และเป็นครั้งแรกที่เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในทุกกระบวนการของโครงการ ซึ่งก็เป็นการย้ำถึงเงื่อนไขของโครงการอย่างเป็นรูปธรรม ที่กำหนดให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ด้อยโอกาส ยากจน โดยเฉพาะเด็ก เยาวชน สตรี และผู้สูงอายุ
ผู้ช่วยเลขานุการโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวด้วยว่า การดำเนินโครงการนี้ที่จังหวัดเชียงใหม่ไม่มีความขัดแย้งเกิดขึ้นแต่อย่างใด เพราะทุกคนตระหนักดีว่า งบประมาณที่จะได้รับการสนับสนุนเป็นของทุกคนในชุมชน ที่ได้ร่วมกันเสนอของบประมาณมาดำเนินการช่วยเหลือกัน นอกจากนั้น การมีเด็กและเยาวชนเข้าร่วมโครงการมากขึ้น ยังทำให้โครงการเพิ่มความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น เนื่องจากมีผู้ติดตามตรวจสอบการดำเนินการเพิ่มมากขึ้น
 
6 กุมภาพันธ์ 2553 , 14:04 น. , อ่าน 1204  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่