มสธ.ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาปริญญาโทไปจนถึงวัน ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2553

  
     มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาปริญญาโทไปจนถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2553 โดยส่วนใหญ่เป็นการศึกษาด้วยตนเองผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เน้นความต้องการและความรับผิดชอบของผู้เรียนเป็นหลัก
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เปิดรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาโท แผน ก วิทยานิพนธ์ และ แผน ข การศึกษาค้นคว้าอิสระ ใน 9 สาขาวิชา ประกอบด้วย สาขาวิชาศิลปศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ และสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ โดยรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาที่ทบวงมหาวิทยาลัย หรือสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับรอง ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และไม่เคยถูกให้ออกจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาเนื่องจากความประพฤติ เสื่อมเสีย รวมทั้งมีคุณสมบัติเฉพาะตามที่แต่ละสาขาวิชากำหนด
ผู้สนใจสามารถสั่งซื้อระเบียบการทางไปรษณีย์ โดยซื้อธนาณัติ 200 บาท สั่งจ่ายปลายทางชื่อและที่อยู่ผู้รับเงินเป็น "มสธ." พร้อมเขียนชื่อ ชื่อสกุล ที่อยู่ของผู้สั่งซื้อ จำนวนระเบียบการที่สั่งซื้อ พร้อมด้วยจำนวนเงินและเลขที่ธนาณัติอย่างชัดเจน (วงเล็บมุมซองว่า "ซื้อระเบียบการสมัครฯ ระดับบัณฑิตศึกษา") ส่งไปที่ ฝ่ายทะเบียนและวัดผลบัณฑิตศึกษา สำนักบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตู้ ป.ณ. 55 ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 หรือดาวน์โหลดใบสมัครพร้อมรายละเอียดขั้นตอนการรับสมัครทางเว็บไซต์ได้ที่ www.stou.ac.th โดยได้ขยายเวลารับสมัครไปจนถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2553
 
6 กุมภาพันธ์ 2553 , 16:52 น. , อ่าน 1235  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่