สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 เชียงใหม่ ประชุมกำหนดแนวทางจัดสัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจการสื่อสารในภาวะเสี่ยงทางสาธารณสุข

  
    แกนนำเครือข่ายสื่อมวลชนสาธารณสุข 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ร่วมประชุมที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 เชียงใหม่ กำหนดแนวทางจัดการสัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจการสื่อสารในภาวะเสี่ยงทางสาธารณสุขให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 เชียงใหม่ จัดการประชุมเครือข่ายสื่อมวลชนและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้รับผิดชอบงานสื่อสารสาธารณสุข ในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน เพื่อเตรียมการจัดสัมมนาพัฒนาภาคีเครือข่ายเพื่อเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ภาคีเครือข่ายรับทราบนโยบาย มีส่วนร่วมในกระบวนการสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพ ให้ประชาชนในพื้นที่เกิดความเข้าใจระหว่างเครือข่ายกับทำงานด้านสุขภาพในพื้นที่ และเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารการป้องกันควบคุมโรคภัยสุขภาพ และพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมที่ทันสมัยให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายผ่านเครือข่ายสื่อมวลชน โดยมีตัวแทนแกนนำเครือข่ายสื่อมวลชนสาธารณสุขทั้ง 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนเข้าร่วมประชุม จำนวน 30 คน
ปัจจุบันปัญหาของการแพร่ของโรคที่ไม่เคยมีการระบาดมาก่อน ส่งผลกระทบต่อภาวะสุขภาพของประชาชนทั้งทางตรง และทางอ้อม อาทิ โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่ 2009 หรือการระบาดของโรคไข้หวัดข้อยุงลาย ในจังหวัดนอกพื้นที่ภาคใต้ในปีที่ผ่านมา การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรคและภัยสุขภาพ และการสื่อสารความเสี่ยงไปสู่ประชาชน จึงเป็นกลยุทธ์สำคัญที่จะช่วยให้ประชาชนได้มีการตระหนักในการดูแลตนเอง เพื่อลดปัญหาการแพร่ระบาดของโรคและภัยสุขภาพ ซึ่งภาคีเครือข่ายสื่อมวลชนนับเป็นกลไกสำคัญที่มีศักยภาพในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตลอดจนภาวะความเสี่ยงต่างๆ ไปสู่ประชาชน
ผลการประชุมวันนี้ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จะใช้เป็นข้อสรุปในการจัดสัมมนาเครือข่ายสื่อมวลชนและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานสื่อสารสาธารณสุขในพื้นที่ นำไปสู่การมีส่วนร่วม เกิดความเข้าใจ และประสานงานกันอย่างใกล้ชิด ระหว่างสมาชิกของเครือข่ายรวมถึงประชาชนทั่วไป อันจะนำไปสู่การมีสุขภาพดีของประชาชนต่อไป
 
8 กุมภาพันธ์ 2553 , 15:08 น. , อ่าน 1204  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่