ประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นประชาชาชนผู้เกี่ยวข้อง ก่อนดำเนินการปรับปรุงโรงละครวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่

  
    
วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ จัดประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นประชาชาชนผู้เกี่ยวข้อง ก่อนดำเนินการปรับปรุงโรงละคร ที่ใช้งานมานานกว่า 36 ปีแล้ว โดยของบประมาณดำเนินการ 35 ล้านบาท
วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ จัดประชาพิจารณ์การประเมินความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อประกอบการขอตั้งงบประมาณปรับปรุงโรงละคร โดยมีนายดิษฐ์ โพธิยารมณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปะเชียงใหม่เป็นประธาน เชิญผู้เกี่ยวข้อง และสื่อมวลชนร่วมแสดงความคิดเห็น ทั้งนี้เนื่องจาก โรงละครวิทยาลัยนาฏศิลปะเชียงใหม่ จัดสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2517 โดยกรมศิลปากร เพื่อใช้งานเป็นหอประชุม นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ ผู้ปกครอง ต่อมาได้ปรับรูปแบบการใช้งานเป็นโรงละครสำหรับการจัดกิจกรรม การแสดงผลงานการจัดการเรียนการสอนของนักเรียน นักศึกษา รวมทั้งการให้บริการต่อสาธารณะ ใช้งานมาแล้วกว่า 36 ปี มีสภาพชำรุดทรุดโทรมไปตามกาลเวลา โดยมีสถิติการใช้ประมาณปีละ 150 ครั้ง ในกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การแสดงละครประจำปี ไหว้ครูประจำปี งานแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมทั้งไทยและต่างชาติ การจัดอบรม ประชุมสัมมนา กิจกรรมของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ บริการแก่หน่วยงานและสถานศึกษาอื่น ๆ เป็นสถานที่อนุรักษ์ พัฒนา เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมทางด้านนาฏศิลป์และดุริยางคศิลป์ เป็นสถานที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมของบุคคลทั่วไปและชาวต่างชาติอย่างสมบูรณ์แบบ นักเรียน นักศึกษาได้มีโอกาสฝึกประสบการณ์ทางด้านศิลปวัฒนธรรม และเป็นสถานที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยการประชาพิจารณ์พบว่าประชาชนและผู้เกี่ยวข้องส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการปรับปรุงดังกล่าว และขอให้ปรับปรุงสถานที่จอดรถ ภูมิทัศน์ภายนอก ร้านค้าต่าง ๆ ที่เปิดจำหน่ายสุรา และคาราโอเกะ และขอให้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่โดยประชาชนและชุมชนมีส่วนร่วม
โดยวิทยาลัยนาฏศิลปะเชียงใหม่เป็นวิทยาลัยแห่งแรกในภูมิภาค ตั้งอยู่บนพื้นที่ 11 ไร่ ย่านตลาดประตูก้อม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จ่ายค่าเช่าปีละ 1.4 ล้านบาท การขอปรับปรุงโรงละครวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ครั้งนี้ภายใต้งบประมาณ 35 ล้านบาท
 
10 กุมภาพันธ์ 2553 , 14:03 น. , อ่าน 1212  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่