จัดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์การใช้งานสื่อ eDLTV ในโรงเรียนมัธยมจังหวัดเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอน

  
    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์การใช้งานสื่อ eDLTV ในโรงเรียนมัธยมจังหวัดเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอน ภายใต้โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ดร.ศุกกฤษ เมธีโภคพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ แจ้งว่า ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดอมรมโรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นโรงเรียนในพื้นที่ความรับผิดชอบ ภายใต้โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2552 ที่ผ่านมา และพบว่ามีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้นำสื่อ eDLTV เข้าไปติดตั้งใช้งานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น
เพื่อเป็นการติดตามผลการใช้งาน พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้สื่อ eDLTV ในการเรียนการสอน แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์ของผู้ที่เข้าร่วมโครงการ สำนักวิทยบริการฯ จึงได้จัดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2553 ณ ห้องประชุมเอื้องคำ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
สำหรับผลจากการจัดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ครั้งนี้ จะนำไปสู่การพัฒนาด้านการเรียนการสอนโดยการใช้สื่อบนระบบ eDLTV และการใช้งานระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ที่ผู้สอนสามารถนำมาใช้ในการสอนเสริมได้ตามความเหมาะสมอย่างหลากหลาย รวมถึงการทบทวนบทเรียนตามความต้องการของผู้เรียน นอกจากนั้น ยังก่อให้เกิดการพัฒนาและปรับปรุงแนวทางการดำเนินโครงการให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น
 
10 กุมภาพันธ์ 2553 , 16:30 น. , อ่าน 1198  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่