โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชนเป็นแนวทางพื้นฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตย

  
    ผู้อำนวยการโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชนชี้ว่า โครงการนี้เป็นแนวทางพื้นฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่เปิดโอกาสให้สมาชิกในชุมชนได้มีส่วนร่วมทุกขั้นตอน
นายปราโมช รัฐวินิจ ผู้อำนวยการโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชน กล่าวในโอกาสเดินทางมาตรวจการดำเนินงานพื้นที่ภาคเหนือว่า โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชน เป็นวิธีการดำเนินงานตามระบอบประชาธิปไตยขั้นพื้นฐาน โดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในโครงการทุกขั้นตอน ทั้งการคิดริเริ่ม การวิเคราะห์ การแสดงความคิดเห็นและการร่วมกันให้ความเห็นชอบในโครงการ ซึ่งจากการตรวจติดตามการดำเนินโครงการในพื้นที่ภาคเหนือที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนพบว่าประชาชนมีความพอใจเป็นอย่างมาก
ผู้อำนวยการโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชนกล่าวด้วยว่า การดำเนินการในแต่ละพื้นที่พบว่ามีทั้งโครงการที่ดีและมีปัญหาอุปสรรคบ้าง โดยโครงการที่ดีนั้นสำนักงานโครงการก็จะได้นำไปเป็นต้นแบบสำหรับปรับใช้ในพื้นที่อื่น ส่วนโครงการที่มีปัญหาอุปสรรคก็จะได้ช่วยเร่งรัดแก้ไข โดยได้กำหนดให้แต่ละหมู่บ้านหรือชุมชนนำไปทำใน 4 เรื่องหลักคือ ด้านการเพิ่มรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาสเช่น คนจน เด็ก สตรี และคนชรา ด้านการเพิ่มรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกในชุมชนโดยรวม ด้านการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ป่า ดิน และโดยเฉพาะน้ำที่ปีนี้มีแนวโน้มจะขาดแคลน และด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน
 
14 กุมภาพันธ์ 2553 , 09:30 น. , อ่าน 1223  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่