โครงการพัฒนาอัตลักษณ์ล้านนา สร้างเอกลักษณ์สถานประกอบการเพื่อสุขภาพสู่ระดับสากล

  
    
คณะวิจิตรศิลป์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสมาคมล้านนาสปา และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการพัฒนาอัตลักษณ์ล้านนา สร้างเอกลักษณ์สถานประกอบการเพื่อสุขภาพสู่ระดับสากล
นายพลแก้ว วัชระชัยสุรพล เภสัชกรชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า โครงการ Re-branding Thai Lanna Spa Entrepreneur ประจำปี 2553 เป็นการดำเนินงานเชิงรุก ภายใต้ความร่วมมือของภาคีเครือข่าย โดยเฉพาะสมาคมไทยล้านนาสปา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาอัตลักษณ์ล้านนาสปา สร้างเอกลักษณ์สถานประกอบการเพื่อสุขภาพสู่การแข่งขัน และสร้างศักยภาพให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจสปาล้านนาให้มีความเข้มแข็ง มีความพร้อมในการแข่งขัน สำหรับเปิดเสรีให้ธุรกิจล้านนาสปาก้าวสู่ธุรกิจระดับโลก
การพัฒนาอัตลักษณ์ล้านนาสปา สร้างเอกลักษณ์สถานประกอบการเพื่อสุขภาพสู่ระดับสากล แบ่งการอบรมออกเป็น 5 ด้านประกอบด้วย Spa Marketing and Branding Management เพื่อเพิ่มศักยภาพให้แก่ผู้ประกอบการด้านการตลาดและการสร้างตราสินค้า โครงการอบรมจัดทำต้นแบบเพลงอัตลักษณ์ล้านนาสปา โครงการพัฒนา Website สมาคมไทยล้านนาสปา โครงการจัดทำต้นแบบการสร้างภาพลักษณ์ที่มีเอกลักษณ์การบริหารขององค์กรให้มีภาพลักษณ์ที่เด่นชัดมากขึ้น โดยจะคัดเลือกสถานประกอบการมาเป็นต้นแบบ Re-branding จำนวน 3 ราย และโครงการจัดทำต้นแบบอุปกรณ์การตกแต่งเครื่องใช้ต่างๆในสปา จำนวน 3 ราย ใช้ระยะเวลาดำเนินการ 7 เดือน ตั้งแต่เดือนมีนาคม-กันยายน 2553 ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมไทยล้านนาสปา โทร 053-920130
 
17 กุมภาพันธ์ 2553 , 15:24 น. , อ่าน 1207  

 ข่าวโดย   พยนต์-มยุรี สวท. เชียงใหม่