กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดประชุมผู้ตรวจราชการ และผู้ช่วยผู้ตรวจราชการ เขตตรวจที่ 15 และ 16 เพื่อชี้แจงแนวทางการติดตามภารกิจตามนโยบายสำคัญ ประจำปีงบประมาณ 2553 ที่จังหวัดเชียงใหม่

  
    
นายชวลิต ชูขจร หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการติดตามภารกิจตามนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประจำปีงบประมาณ 2553 ของเขตตรวจราชการที่ 15 และ 16 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจในสาระสำคัญซึ่งประกอบด้วย การตรวจติดตามงานโครงการนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สถานการณ์และกลยุทธ์การส่งเสริมสินค้าเศรษฐกิจการเกษตรที่สำคัญในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ส่งเสริมสินค้าการเกษตรปลอดภัย การส่งเสริมการปลูกพืชผลไม้ ไม้ดอกไม้ประดับของโครงการหลวงและตลาดของโครงการหลวง และการบูรณาการการทำงานในกิจกรรมต่างๆ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้นับว่ามีความสำคัญ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้นำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีระบบและถูกต้อง ส่งผลให้การตรวจติดตามการปฏิบัติงานของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ผู้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ประกอบด้วย ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้ตรวจราชการกรม หัวหน้าส่วนราชการในเขตตรวจราชการที่ 15 จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน และเขตตรวจราชการที่ 16 จังหวัดน่าน พะเยา เชียงราย และแพร่ จำนวน 170 คน
 
17 กุมภาพันธ์ 2553 , 15:25 น. , อ่าน 1220  

 ข่าวโดย   ส พยนต์ – อรนุช – มยุรี สวท. เชียงใหม่