ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ชี้ว่า โครงการประกันรายได้เกษตรกรมีประโยชน์อย่างยิ่งเนื่องจากทำให้เกษตรกรมั่นใจได้ว่าจะมีกำไรจากการขายผลผลิตอย่างแน่นอน และที่ผ่านมายังไม่พบปัญหาในการดำเนินการเนื่องจากมีการตรวจสอบกันเองของภาคประชาชน

  
    
นายทรงพล พนาวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวถึงการดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรของรัฐบาลว่า โครงการนี้เกิดประโยชน์โดยตรงกับเกษตรกรเนื่องจากเป็นหลักประกันว่า จะสามารถขายผลผลิตได้ใกล้เคียงกับราคาที่ต้องการ โดยหากราคาขายสูงกว่าราคาประกันเกษตรกรก็ขายเองได้และกำไรเพิ่มมากขึ้น แต่หากขายได้ต่ำกว่าราคาประกัน ก็จะได้รับเงินชดเชยตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรนี้ ซึ่งธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) จะชดเชยเงินส่วนต่างที่ขาดไปโดยโอนเข้าบัญชีให้ ซึ่งเกษตรกรก็จะไม่ขาดทุน โดยที่ผ่านมาพบว่าเกษตรกรมีความพึงพอใจเป็นอย่างมาก อีกทั้ง การลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเป็นไปด้วยความถูกต้อง โปร่งใส เนื่องจากมีการทำประชาคมในระดับพื้นที่ก่อนลงทะเบียน ทำให้การดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความราบรื่น
ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวด้วยว่า จากการติดตามตรวจสอบพบว่า ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรมีน้อยมาก พบเพียงเกษตรกรทำนาปรังในพื้นที่ภาคกลางบางส่วนขึ้นทะเบียนไม่ทัน ได้เรียกร้องให้เปิดรับการขึ้นทะเบียนเพิ่มเติม ซึ่งขณะนี้รัฐบาลก็ทำอยู่แล้ว
 
17 กุมภาพันธ์ 2553 , 16:42 น. , อ่าน 1199  

 ข่าวโดย   พยนต์ – มยุรี – อรนุช สวท. เชียงใหม่