มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กำหนดจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 32 ประจำปี 2552 ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2553 มี ผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวน 3,500 คน

  
    
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี จะเสด็จฯ แทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2552 ณ ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษกรัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ในวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 14.00 น. โดยในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปีการศึกษา 2551–2552 ครั้งนี้ มีบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก จำนวน 3,500 คน ในการนี้ มีผู้ได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน 6 คน ปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน 2 คน และมีผู้ได้รับรางวัลศิษย์เก่าแม่โจ้ดีเด่น ซึ่งจัดโดยสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวน 5 คน
 
18 กุมภาพันธ์ 2553 , 17:28 น. , อ่าน 1205  

 ข่าวโดย   พยนต์ – อรนุช – มยุรี สวท. เชียงใหม่