ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจและแก้ไขปัญหาภัยแล้งจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2553

  
    
นางศิริพรรณี บุญมานิชย์ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และการจัดการ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวถึง สถานการณ์และมาตรการแก้ไขและป้องกันปัญหาภัยแล้งปี 2553 ว่าจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการประกาศพื้นที่ประสบภัยแล้ง แล้ว 2 อำเภอ คือ อำเภอสันทรายและอำเภออมก๋อย ซึ่งมี 15 ตำบล 105 หมู่บ้าน 9477 ครัวเรือน พื้นที่การเกษตร 1285 ไร่ สำหรับแนวทางการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งนั้น ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจและแก้ไขปัญหาภัยแล้งจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันแลแก้ไขปัญหาภัยแล้งใน ระดับจังหวัด และระดับอำเภอ จัดทำบัญชีหมู่บ้าน และชุมชนที่มีความเสี่ยงในด้านประสบภัยแล้ง จัดทำแผนเฉพาะกิจ จัดเตรียมกำลังพล สำรวจวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือบรรเทาความเดือดร้อนจากภัยแล้งต่างๆ ไว้ให้พร้อมเพื่อให้ใช้การได้ทันที นอกจากนี้ยังแจ้งให้อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ดำเนินการส่งเสริมการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้น้ำสามารถวางแผนการปลูกพืชได้อย่างเหมาะสมและใช้น้ำอย่างประหยัด
นอกจากนี้ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และการจัดการ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวด้วยว่า หากสถาการณ์ภัยแล้งของจังหวัดมีผลกระทบต่อพื้นที่การเกษตรอย่างมาก ทางจังหวัดจะประสานไปยังสำนักฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อจัดทำฝนหลวงต่อไป
 
19 กุมภาพันธ์ 2553 , 17:24 น. , อ่าน 1216  

 ข่าวโดย   พยนต์ – อรนุช – มยุรี สวท.เชียงใหม่