มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จัดประชุมวิชาการทางคณิตศาสตร์ระดับนานาชาติ

  
    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จัดประชุมวิชาการทางคณิตศาสตร์ระดับนานาชาติ 22-24 ก.พ.53 เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการและเสริมสร้างวัฒนธรรมการวิจัยให้เพิ่มขึ้น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัฒนา บุญญประภา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กำหนดจัดการประชุมวิชาการทางคณิตศาสตร์ระดับนานาชาติ The International Workshop on Pure and Applied Mathematics 2010 ในวันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2553 ณ โรงแรมอโมราท่าแพ จ.เชียงใหม่ เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนคณิตศาสตร์ นักศึกษาและผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้ แนวคิดใหม่จากผู้เชี่ยวชาญทางคณิตศาสตร์ทั้งภายในและต่างประเทศ กระตุ้นให้เกิดความตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างองค์ความรู้ด้วยการทำวิจัย เปิดโอกาสให้นักวิจัย อาจารย์ รวมทั้งนักศึกษา ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ทางคณิตศาสตร์ การเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้าวิจัย พร้อมทั้งสร้างความร่วมมือทางวิชาการ และเสริมสร้างวัฒนธรรมการวิจัยเพิ่มขึ้น
สำหรับการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ถือเป็นวิชาที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังนั้น ในระบบการเรียนการสอนและการศึกษาค้นคว้าวิจัยเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ทางคณิตศาสตร์ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการส่งเสริมให้อาจารย์ผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ อาจารย์ นักศึกษา และนักวิจัยที่มีความสนใจเข้าร่วมประชุม สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 0-5388-5618 หรือเว็บไซต์ www.math.cmru.ac.th
 
20 กุมภาพันธ์ 2553 , 18:13 น. , อ่าน 1208  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่