กรมส่งเสริมสหกรณ์จัดสัมมนาวิชาการ เปิดเวทีสะท้อนมุมมองนักวิชาการต่องานสหกรณ์ไทย

  
    กรมส่งเสริมสหกรณ์จัดสัมมนาทางวิชาการ เปิดเวทีสะท้อนมุมมองนักวิชาการต่องานสหกรณ์ไทยเนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2553 เพื่อส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มสหกรณ์ ให้แก่ผู้นำสหกรณ์ที่เข้าร่วมสัมมนากว่า 1200 คนทั่วประเทศ
นายฉกรรจ์ แสงรักษาวงศ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการการสัมมนาทางวิชาการ เปิดเวทีสะท้อนมุมมองนักวิชาการต่องานสหกรณ์ไทย เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2553 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อพัฒนาและส่งเสริมระบบสหกรณ์ให้เป็นสถาบันที่เข็มแข็ง มั่นคง ช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเพื่อให้สหกรณ์เป็นรากฐานของความมั่นคงของประเทศ ให้ผู้นำสหกรณ์ได้รับทราบนโยบายของรัฐบาลในการใช้ระบบสหกรณ์พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และสร้างกรอบแนวคิดในการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ไทย อีกทั้งเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานตามบทบาทภารกิจของกรมส่งเสริมสหกรณ์ และขบวนการสหกรณ์ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ผ่านระบบสหกรณ์ และให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันในระบบเครือข่ายสหกรณ์ร่วมกัน
ภายในงานยังมีการปาฐกถาพิเศษโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย ศาสตราจารย์พิชาน ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รศ.ดร. สุขุม นวลสกุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โดยมีผู้นำสหกรณ์ซึ่งส่วนใหญ่เป็นประธานและกรรมการจากทั่วประเทศเข้าร่วมสัมมนากว่า 1,200 คน
 
23 กุมภาพันธ์ 2553 , 19:36 น. , อ่าน 1195  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่