การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเตรียมบุคลากรต้อนรับประทับใจ เพื่อให้บริการนักท่องเที่ยวที่มาเยือนไทย โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวชั้นนำ 60 แห่งที่ได้รับการคัดสรร แล้วทั่วประเทศ

  
     การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือเขต 1 เปิดโครงการต้อนรับประทับใจ หรือ Thailand Grand Invitation Host 2006 เพื่อเพิ่มทักษะการต้อนรับและการให้บริการบุคลากร ที่จะให้บริการและการต้อนรับนักท่องเที่ยว โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้เสนอไว้ 6 ประเภทหลักคือ Grand Destination คือแหล่งท่องเที่ยวที่ได้คัดสรรไว้แล้ว 60 แห่งทั่วประเทศ Grand Service หรือการบริการต่าง ๆ Grand Event พิธีสำคัญ เช่น พระราชพิธีเฉลิมฉลอง 60 ปี แห่งการครองราชย์ Grand Opening การเปิดตัวโครงการขนาดใหญ่ เช่น เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี สนามบินสุวรรณภูมิ และ Grand Festival หรือประเพณีสำคัญ เช่น สงกรานต์ ปีใหม่ ลอยกระทง นายจารุบุญ ปานานนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายสินค้าการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกล่าวว่า กิจกรรมดังกล่าว ผู้ปฏิบัติจริงจะได้มีความรู้ ให้ความสำคัญในการต้อนรับ เป็นเจ้าบ้านที่ดี ดูแลรักษาความปลอดภัย สุขอนามัย เข้าใจพฤติกรรมนักท่องเที่ยวและจิตวิทยาการให้บริการ สำหรับการจัดอบรมต้อนรับประทับใจ จัดหลายแห่งทั่วประเทศ มีกลุ่มเป้าหมาย เข้ารับการอบรม 1,500 คน เพื่อนำไปขยายผลถ่ายทอดความรู้สู่ผู้ปฏิบัติจริงในสายงานท่องเที่ยวอย่างแพร่หลาย
 
, อ่าน 1193  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ – นงนภา สวท.เชียงใหม่