จังหวัดเชียงใหม่ ประกาศ 3 อำเภอให้เป็นพื้นที่ประสบภัยแล้ง

  
    
จังหวัดเชียงใหม่ ประกาศ 3 อำเภอให้เป็นพื้นที่ประสบภัยแล้ง ล่าสุดได้ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชระยะสั้นที่ใช้น้ำน้อย ให้สำนักชลประทานและหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดูแลวางแผนการใช้ น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ
นายไพโรจน์ แสงภู่วงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวถึง สถานการณ์ภัยแล้ง ว่าจังหวัดเชียงใหม่ได้ประกาศพื้นที่ประสบภัยแล้ง แล้ว 3 อำเภอ คือ อำเภอสันทราย อำเภออมก๋อย และอำเภอไชยปราการซึ่งมี 19 ตำบล 244 หมู่บ้าน19,107 ครัวเรือน พื้นที่การเกษตร 29,120 ไร่ อย่างไรก็ตาม ยังมีน้ำเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคของประชาชน สำหรับมาตรการการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งนั้นจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งใน ระดับจังหวัด และระดับอำเภอ สำรวจวัสดุอุปกรณ์กักเก็บน้ำ จัดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าและเครื่องสูบน้ำสำรอง เครื่องมือบรรเทาความเดือดร้อนจากภัยแล้งต่างๆ ไว้ให้พร้อม เพื่อให้ใช้การได้ทันที นอกจากนี้ยังแจ้งให้อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ส่งเสริมการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง โดยเน้นการปลูกพืชระยะสั้น เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้น้ำสามารถวางแผนการปลูกพืชได้อย่างเหมาะสมและใช้น้ำ อย่างประหยัด โดยให้สำนักชลประทานที่ 1 วางแผนการใช้น้ำในเขตชลประทาน ขณะที่หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์วางแผนการใช้น้ำนอกเขตพื้นที่ชล ประทาน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวด้วยว่า ว่า สถานการณ์ภัยแล้งของจังหวัดมีผลกระทบต่อพื้นที่การเกษตรอย่างมาก ทางจังหวัดได้ประสานไปยังสำนักฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อจัดทำฝนหลวงเร็วขึ้น ซึ่งปกติจะเริ่มกลางเดือนมีนาคม เป็นเริ่มดำเนินการตั้งแต่ 1 มีนาคม 2553 เป็นต้นไป
 
26 กุมภาพันธ์ 2553 , 09:57 น. , อ่าน 1195  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ – อรนุช สวท. เชียงใหม่