แม่โจ้โพลล์ สำรวจความคิดเห็นสหกรณ์การเกษตรทั่วประเทศพบว่า ร้อยละ 65บอกการเปิดเขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) จะมีผลกระทบต่อสหกรณ์การเกษตรแน่นอน

  
    แม่โจ้โพลล์ สำรวจความคิดเห็นสหกรณ์การเกษตรทั่วประเทศพบว่า ร้อยละ 65บอกการเปิดเขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) จะมีผลกระทบต่อสหกรณ์การเกษตรแน่นอน ขณะที่ร้อยละ 82 ยังไม่ได้เตรียมตัวรองรับผลที่จะเกิดขึ้น
สหกรณ์การเกษตรได้มีบทบาทสำคัญในการเป็นสถาบันเกษตรกร ที่ดำเนินงานช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรในด้านต่างๆ เช่น ด้านสินเชื่อ การตลาด ปัจจัยการผลิต ในโอกาสที่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ ของทุกปีเป็น "วันสหกรณ์แห่งชาติ" ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและพยากรณ์ทางการเกษตรโดยแม่โจ้โพลล์ สำรวจความคิดเห็นบุคลากรสหกรณ์การเกษตรทั่วประเทศ จำนวน 657 สหกรณ์ สรุปผลได้ดังนี้ ร้อยละ 77 ทราบข่าวการเปิดเขตการค้าเสรีอาเซียนของประเทศไทย ขณะที่ร้อยละ 23 ไม่ทราบ โดยมีความเข้าใจข่าวทั้งปานกลางและมากในสัดส่วนที่เท่ากันคือร้อยละ 42 ขณะที่ร้อยละ 16 เข้าใจข่าวดังกล่าวน้อย ร้อยละ 65 เห็นว่า การเปิดเสรีอาเซียนจะส่งผลกระทบต่อการเกษตรของไทย ขณะที่ร้อยละ 35 เห็นว่าไม่ส่งผลกระทบ ร้อยละ 33 เห็นว่าการเปิดเขตการค้าเสรีอาเซียนจะส่งผลกระทบต่อสหกรณ์การเกษตรในทางที่ดีขึ้น ขณะที่ร้อยละ 30 เห็นว่าแย่ลง และร้อยละ 37 ไม่แสดงความคิดเห็น โดยเห็นว่ามีผลกระทบต่อราคาสินค้าเกษตรและปัจจัยการผลิตมากที่สุดถึงร้อยละ 32 รองลงมาร้อยละ 19 เห็นว่าจะมีการควบคุมตรวจสอบคุณภาพของผลผลิตสินค้ามากยิ่งขึ้น รองลงมาร้อยละ 10 เห็นว่ากระทบทุกด้าน ขณะที่ร้อยละ 9 เห็นว่ามีการแข่งขันด้านการตลาด การนำเข้าและส่งออกสินค้าเกษตรมากขึ้น ในจำนวนนี้ร้อยละ 82 ตอบว่าสหกรณ์การเกษตรไม่ได้มีการเตรียมการรองรับผลที่จะเกิดขึ้นจากการเปิดเขตการค้าเสรีอาเซียน มีเพียงร้อยละ 18 ที่ตอบว่าได้เตรียมการ ทั้งความรู้ ข้อมูลข่าวสารให้เกษตรกรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และได้สนับสนุนการนำเทคโนโลยีวิทยาการใหม่ ๆ มาใช้ในการปรับปรุงการผลิตให้มีคุณภาพมาตรฐานยิ่งขึ้น
ผู้ตอบร้อยละ 14 เห็นว่ารัฐบาลควรมีมาตรการรองรับเพื่อช่วยเหลือสหกรณ์การเกษตร โดยเห็นว่าควรมีการให้สินเชื่อ นโยบายช่วยเหลือ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการผลิต ร้อยละ 9 ตอบว่าควรประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับรายละเอียดเรื่อง AFTA ให้เกษตรกรและหน่วยงานทางการเกษตรให้มากขึ้น ร้อยละ 6 เห็นว่าควรมีหน่วยในการตรวจสอบมาตรฐานรองรับคุณภาพสินค้าเกษตรให้มีประสิทธิภาพเข้มงวดมากขึ้น โดยร้อยละ 63 ไม่มีความเห็น
 
27 กุมภาพันธ์ 2553 , 16:00 น. , อ่าน 1161  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่