หนานโฮ๊ะ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ยื่นจดหมายเปิดผนึกถึง กกต.เชียงใหม่ ขอให้สอดส่องการหาเสียงเลือกตั้ง สว.ระบุเริ่มมีการทำผิดแล้ว

  
     นายณรงค์ นิยมไทย หรือหนานโฮ๊ะ อดีตนักจัดรายการพื้นบ้านจังหวัดเชียงใหม่ และอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ ยื่นจดหมายเปิดผนึกแก่นายธีระวัฒน์ สินธุบุญ ผู้อำนวยการคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ ที่จุดรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดเชียงใหม่ หอประชุมโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โดยกล่าวว่าตนมีข้อมูลและหลักฐานอันยืนยันได้ว่าผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาอย่างน้อย 5 คน กระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง โดยมีนักการเมืองเป็นสื่อ นำหัวคะแนนไปเที่ยวต่างจังหวัดเช่น ระยอง พร้อมแจกเงิน มีการจ่ายเงินให้แก่กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งบางหน่วย ว่าจ้างคนในหมู่บ้านแจกเอกสารแนะนำตัว โดยขอให้จับตาดูหน่วยเลือกตั้งในท้องถิ่นทุรกันดารให้มาก เพราะจะมีการซื้อเสียงกันมากที่สุด ยืนยันพร้อมจะให้ กกต.ตรวจสอบหลักฐานที่มีอยู่ทั้งรูปถ่าย ใบเสร็จรับเงินโรงแรม และอื่น ๆ นายณรงค์ นิยมไทยยังได้ขอให้คณะกรรมการการเลือกตั้งถ่ายภาพคะแนนบนกระดานนับคะแนนทุกหน่วยเพื่อป้องกันผลการการแจ้งคะแนนที่คลาดเคลื่อนไว้ด้วย
 
, อ่าน 1223  

 ข่าวโดย   กัญญ์ชลิกา ชื่นสุขธนานันท์ นิสิตฝึกงานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย