สวท.เชียงใหม่ ประชุมติดตามความคืบหน้าและพิจารณาแนวทางการดำเนินรายการวิทยุท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม

  
    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ จัดการประชุมติดตามความคืบหน้าและพิจารณาแนวทางการดำเนินรายการวิทยุท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม
นางอาภาภรณ์ นาควัชระ หัวหน้าฝ่ายรายการ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานภาคประชาชน และผู้จัดรายการวิทยุท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม ณ ห้องประชุม สวท.เชียงใหม่ โดยที่ประชุมได้รับทราบนโยบายของโครงการในปี 2553 งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนและการบริหารจัดการ รวมทั้งผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา นอกจากนั้น ยังได้ร่วมกันพิจารณาแต่งตั้งคณะทำงานประจำปี 2553 การใช้จ่ายงบประมาณเพื่อจัดการอบรม แนวทางจัดการอบรมผู้ร่วมรายการ หัวข้อประเด็นในการจัดอบรม ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข โดยมีคณะทำงานเข้าร่วมประชุมจำนวน 20 คน
สำหรับรายการวิทยุแบบมีส่วนร่วม ตามนโยบายของกรมประชาสัมพันธ์ ทาง สวท.เชียงใหม่ ได้ดำเนินการเป็นสถานีวิทยุนำร่องในการพัฒนาวิทยุท้องถิ่นในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา โดยเปิดโอกาสให้หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดรายการและบริหารจัดการอย่างครบกระบวนการ โดยเจ้าหน้าที่ของ สวท. เชียงใหม่เป็นเพียงพี่เลี้ยง ไม่มีการลงไปช่วยปฏิบัติงานโดยตรง ส่วนการดำเนินงานแต่ละวันจะต้องมีการจดบันทึกรายละเอียดสาระที่ผู้ดำเนินรายการและแขกรับเชิญพูดคุยกัน เพื่อเก็บเป็นข้อมูลใช้จัดทำรายงานสรุปนำไปสู่การประเมินผล เสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการของกรมประชาสัมพันธ์พิจารณา และอาจใช้เป็นต้นแบบสำหรับสถานีอื่นต่อไป
 
30 มีนาคม 2553 , 23:28 น. , อ่าน 1189  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่