รายงานพิเศษ : การเลือกตั้งเป็นหน้าที่ของพลเมือง ตามระบอบประชาธิปไตย ส่วนกรณีที่มีผู้รณรงค์ให้กาช่องไม่ลงคะแนนหรือทำบัตรเสีย มีโอกาสรับโทษได้หากมีผู้ร้องเรียน

  
     นายสถาพร สันติบุตร รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ด้านกิจการบริหารกลาง เปิดเผยว่า จากเหตุความไม่สงบในสังคม ทำให้ประชาชนจำนวนมากไม่แน่ใจและได้สอบถามมาที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเสมอ ว่าจะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือไม่ คณะกรรมการการเลือกตั้งขอยืนยันว่าจะมีการเลือกตั้งในวันที่ 2 เมษายน 2549 อย่างแน่นอน เพื่อให้เป็นไปตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดในระบอบประชาธิปไตย โดยขณะนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งได้เตรียมพร้อมทุกด้านทั้งบุคลากร วิทยากร เจ้าหน้าที่นับคะแนน และอุปกรณ์ต่าง ๆ สำหรับกรณีที่มีผู้รณรงค์ให้ลงคะแนนไม่เลือกบุคคลใด หรือยุยงให้ทำบัตรเสียนั้น หากมีการร้องเรียนหรือมีผู้เสียผลประโยชน์และมีหลักฐานอันเชื่อถือได้ว่ากระทำดังกล่าว มีกฎหมายระบุไว้ว่าห้ามผู้ใดพูดจาให้ร้าย ให้คนสำคัญผิดเพื่อให้ลงหรือไม่ลงคะแนนเสียงให้ หากมีการร้องเรียนฟ้องร้องต่อศาลต้องมีการพิจารณาเป็นราย ๆ ไป เพื่อพิจารณาองค์ประกอบของความผิดด้วย รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ด้านกิจการบริหารกลางยังกล่าวด้วยว่า การเลือกตั้งเป็นหน้าที่ของประชาชนไทยทุกคนที่พึงกระทำ หากไม่กระทำจะถูกตัดสิทธิทางการเมือง 8 ประการ แม้ว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะมีผู้ลงสมัครแข่งขันน้อย แต่การเลือกตั้งก็เป็นหน้าที่ของพลเมืองไทยที่จะต้องไปใช้สิทธิเลือกคนมาทำหน้าที่แทนตน ทั้งนี้นับตั้งแต่เปิดรับสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจนถึงปัจจุบันยังไม่มีการร้องเรียนเรื่องการทุจริตหาเสียงเลือกตั้งแม้แต่รายเดียว
 
, อ่าน 1207  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่