พิธีถวายราชสดุดีรำลึกพระเกียรติคุณสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

  
    กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 จัดพิธีถวายราชสดุดีรำลึกพระเกียรติคุณสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พลตำรวจตรีณรงค์ มณีนพ รองผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดีรำลึกพระเกียรติคุณสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ บริเวณพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 ค่ายสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาค่ายสมเด็จพระบรมราชชนนี ซึ่งเป็นค่ายตำรวจตระเวนชายแดนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระราชทานชื่อ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ทรงเปิดพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2541 โดยในวันนี้ได้มีทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เจ้านายฝ่ายเหนือ ข้าราชการทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือสมเด็จย่าของปวงชนชาวไทย ทรงตรากตรำพระวรกาย เสด็จพระราชดำเนินไปทรงงานในถิ่นทุรกันดารห่างไกล เพื่อสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ยากไร้ ด้อยโอกาส ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข การฟื้นฟูป่าไม้ การพัฒนางานหัตถกรรมชาวเขา รวมทั้งทรงรับงานตำรวจตระเวนชายแดนไว้ในพระราชูปถัมภ์ และทรงจัดตั้งมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีไปตรวจรักษาผู้เจ็บป่วย ด้วยพระเมตตาต่อพสกนิกรนานัปการ องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ UNESCO จึงได้ประกาศให้พระองค์ทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลก ที่มีผลงานดีเด่นเพื่อส่วนรวมด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ประยุกต์ การพัฒนามนุษย์สังคมและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2543 ซึ่งนำความภาคภูมิใจมาสู่คนไทยทั้งประเทศ
 
1 เมษายน 2553 , 15:01 น. , อ่าน 1216  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-สิริวรรณ สวท.เชียงใหม่