มหาวิทยาลัยแม่โจ้ฝึกอบรมหลักสูตรสำหรับผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาระดับกลาง

  
    มหาวิทยาลัยแม่โจ้เปิดการฝึกอบรมหลักสูตรสำหรับผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาระดับกลาง 4 รุ่นตลอดปี 2553 แห่งเดียวในภาคเหนือ
ผศ.ดร.นรินทร์ ทองวิทยา รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ แจ้งว่า สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้อนุญาตให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารสถาบันอุดมศึกษาระดับกลางโดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (นบก.มจ) เป็นแห่งเดียวในภาคเหนือ โดยแบ่งการอบรมเป็น 4 รุ่น ได้แก่ รุ่นที่ 1 ระหว่าง 19 เมษายน – 4 มิถุนายน 2553 รุ่นที่ 2 ระหว่าง 21 มิถุนายน – 30 กรกฎาคม 2553 รุ่นที่ 3 ระหว่าง 16 สิงหาคม – 30 กันยายน 2553 และรุ่นที่ 4ระหว่าง 18 ตุลาคม – 26 พฤศจิกายน 2553
หลักสูตรการบริหารสถาบันอุดมศึกษาระดับกลาง มุ่งพัฒนาผู้บริหารสถาบันการศึกษาที่มีหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (Good governance) โดยมีเนื้อหาแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ได้แก่ กลุ่มบริบทการบริหารอุดมศึกษา ซึ่งประกอบด้วยบริบทด้านเศรษฐกิจ สังคม กฎหมาย รวมถึงนโยบายต่าง ๆ กลุ่มทักษะการบริหารจัดการงานอุดมศึกษา ประกอบด้วยการวางแผน การจัดการเชิงกลยุทธ์ การบริหารทีมงาน การจัดการทรัพยากร และกลุ่มพัฒนาหลักในการคิดและตัดสินใจอย่างมีเหตุผล ครอบคลุมประเด็นด้านคุณธรรมและธรรมาภิบาล นอกจากนั้น พร้อมศึกษาดูงานหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ได้แก่ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนเชิงคุณธรรม บริษัท เป๊ปซี่-โคลา (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ หมายเลขโทรศัพท์ 0-5387-3230 หรือที่เว็บไซต์ www.mju.ac.th
 
2 เมษายน 2553 , 10:49 น. , อ่าน 1212  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่