จังหวัดเชียงใหม่วางแผนการใช้น้ำในช่วงฤดูแล้งเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างเป็นระบบ

  
    จังหวัดเชียงใหม่วางแผนการใช้น้ำในช่วงฤดูแล้งเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างเป็นระบบในทุกด้าน ในขณะที่รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานข้อมูลอย่างใกล้ชิด
จังหวัดเชียงใหม่ โดยศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ได้วางแผนการใช้น้ำตามนโยบายและมาตรการจัดสรรน้ำอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับปริมาณน้ำต้นทุน โดยกำหนดพื้นที่เพาะปลูกในช่วงฤดูแล้งอย่างชัดเจน มีการควบคุมกำกับอย่างเข้มงวด การสำรองหญ้าแห้งสำหรับปศุสัตว์ การให้คำแนะนำแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชัง พร้อมสั่งการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นวางแผนการและสนับสนุนงบประมาณอย่างเหมาะสม สำหรับดูแลแหล่งน้ำสาธารณะ รวมทั้งสำรวจหาแหล่งน้ำแห่งใหม่เพื่อสำรองไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉิน เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรได้ตลอดฤดู
นายไพโรจน์ แสงภู่วงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ประสานข้อมูลและแนวทางการปฏิบัติอย่างใกล้ชิด เพื่อช่วยเหลือประชาชนไม่ให้บกพร่องทั้งสองด้าน คือด้านการอุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตร
สำหรับที่จังหวัดเชียงใหม่ ขณะนี้ได้ประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยแล้งแล้ว 18 อำเภอ 91 ตำบล 761 หมู่บ้าน โดยได้รับความช่วยเหลือเร่งด่วนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งรถบรรทุกน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค การขุดเจาะบ่อบาดาลและเครื่องสูบน้ำ โดยมีอำเภอที่ขอใช้เงินทดรองราชการเร่งด่วนผ่านการพิจารณาแล้ว 4 อำเภอ เป็นเงิน 4,189,000 บาทเศษ คืออำเภอจอมทอง สารภี ไชยปราการ และอมก๋อย ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการขอเบิกจ่าย
 
2 เมษายน 2553 , 10:55 น. , อ่าน 1201  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่