มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงนามในข้อตกลงร่วมกับสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ พัฒนาหลักสูตรการตรวจพิสูจน์หลักฐานและวิชาการด้านนิติวิทยาศาสตร์ รองรับศูนย์นิติวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ

  
     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม ทำพิธีลงนาม ในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อให้ทั้งสองหน่วยงานมีการประสานความร่วมมือ ทางวิชาการ เพื่อพัฒนาการตรวจพิสูจน์หลักฐานและวิชาการด้านนิติวิทยาศาสตร์ ร่วมทั้งการพัฒนาบุคลากรของทั้งสองหน่วยงานให้มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และมีวิสัยทัศน์ในการปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยจะมีการร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนา (โดยให้มีการศึกษาวิจัยและพัฒนาด้านการตรวจพิสูจน์ หลักฐานและวิชาการด้านนิติวิทยาศาสตร์อย่างเป็นรูปธรรม) ด้านการผลิตบุคลากร (โดยจัดการฝึกอบรม สัมมนา แลกเปลี่ยนหรือถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการ ให้แก่บุคลากรของทั้งสองหน่วยงาน) และ ด้านการผลิตบัณฑิต (โดยร่วมกันพัฒนาหลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์ ในระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อผลิตบุคลากรมารองรับงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ ) โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาสำคัญที่ผ่านมาในเรื่องนิติวิทยาศาสตร์คือขาดเจ้าภาพที่มีความเป็นกลางน่าเชื่อถือ ขาดการกำหนดนโยบายที่ได้มาตรฐาน ขาดการพัฒนาองค์ความรู้ นายมานิตย์ สุธาพร รองปลัดกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า ความร่วมมือดังกล่าวจะเป็นการยกระดับความรู้ความสามารถของบุคลากรเพื่อให้รู้เท่าทันอาชญากร อีกทั้งมหาวิทยาลัยสามารถผลิตบัณฑิตได้ตรงตามความต้องการ และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง หลังจากนี้แล้วจะมีการจัดหลักสูตรระยะสั้นเกี่ยวกับนิติวิทยาศาสตร์ และระยะเวลา 1 ปีนับจากนี้จะเป็นช่วงการศึกษาเพื่อเปิดหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับปริญญาโท โดยมีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นหน่วยงานกลาง และในอนาคตอันใกล้จะมีการตั้งศูนย์นิติวิทยาศาสตร์ภาคเหนือที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด้วย
 
, อ่าน 1255  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ – นงนภา- กัญญ์ชลิกา สวท.เชียงใหม่