ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์จัดงานวันผู้สูงอายุและวันสงกรานต์เพื่อผู้สูงอายุ

  
    ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์จัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติและงานวันสงกรานต์เพื่อผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ประกอบไปด้วยพิธีรดน้ำดำหัวและกิจกรรมสร้างความบันเทิง ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุเทศบาลนครเชียงใหม่สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ และสภาวัฒนธรรมตำบลฟ้าฮ่าม จัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติและงานวันสงกรานต์เพื่อผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเชียงใหม่เป็นครั้งที่ 10 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระชนมายุครบ 83 พรรษา และเป็นการสืบสานประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาผู้สูงอายุที่ดีงามของล้านนา นอกจากนั้นยังมุ่งให้ผู้สูงอายุในเครือข่ายได้มีโอกาสร่วมงานพบปะ สังสรรค์กันเพื่อความสนุกสนาน อันเป็นการดูแลสุขภาพจิตของผู้สูงทางอ้อม พร้อมทั้งแสดงความกตัญญูกตเวทีและคารวะต่อผู้สูงอายุเนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ซึ่งผู้สูงอายุที่มาร่วมงานวันนี้ มาจากชมรมผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ชมรมผู้สูงอายุในเขตจังหวัดเชียงใหม่ และผู้สูงอายุจากบ้านธรรมปกรณ์ รวมทั้งสิ้น จำนวน 400 คน กิจกรรมประกอบด้วยพิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ การแสดงโดยวงดนตรีพื้นเมืองคณะลายเมือง การประกวดผู้สูงอายุแต่งกายพื้นเมืองงาม และกาดมั่วครัวฮอม โดยมีคุณบุญศรี รัตนัง ศิลปินพื้นเมืองเป็นพิธีกรดำเนินรายการตลอดงาน ทั้งนี้ งานวันผู้สูงอายุแห่งชาติและงานวันสงกรานต์มีผลสืบเนื่องมาจากนโยบายของรัฐบาลที่กำหนดให้สัปดาห์ที่ 2 ของเดือนเมษายนเป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาติ และได้ให้คำขวัญปีนี้ว่า “พลังผู้สูงวัย สร้างสังคมไทย รู้รักสามัคคี” ทางศูนย์ฯจึงได้จัดกิจกรรมดังกล่าววันนี้ตั้งแต่เวลา 10 นาฬิกา ณ บ้านธรรมปกรณ์ สิริวรรณ-วิสุนีย์-ภรัณยา-ลัดดาวรรณ นิสิตฝึกงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
8 เมษายน 2553 , 18:57 น. , อ่าน 1224  

 ข่าวโดย   สิริวรรณ-วิสุนีย์-ภรัณยา-ลัดดาวรรณ นิสิตฝึกงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย