สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติจัดสัมมนาสื่อมวลชนป้องกันยาเสพติดพื้นที่ภาคเหนือตอนบน

  
    สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ หรือ ป.ป.ส. ร่วมกับศูนย์วิจัยความสุขเพื่อชุมชนมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ร่วมกันจัดสัมมนาสื่อมวลชนป้องกันยาเสพติดพื้นที่ภาคเหนือตอนบน โดยมีวัตถุประสงค์ให้สื่อช่วยสะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้นและเสนอทางเลือกใหม่ๆให้กับประชาชน นายพิทยา จินานุวัฒน์ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ หรือ ป.ป.ส. เปิดเผยว่า การยกระดับความเชื่อมั่นของประชาชนจะต้องอาศัยความร่วมมือจากเครือข่ายสื่อมวลชนป้องกันยาเสพติด และผลการประเมินสถานการณ์ปัญหายาเสพติดและผลการดำเนินงานตามปฏิบัติการประเทศไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน ภายใต้ยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกันระยะที่ 2 พบว่าความพึงพอใจต่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดลดลง สาเหตุเกิดจากประชาชนส่วนใหญ่ไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและเพียงพอ การแก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐบาลยังไม่สามารถแสดงให้ประชาชนเห็นเป็นรูปธรรม ดังนั้นสื่อควรเป็นตัวกลางที่จะเสนอข้อเท็จจริงให้ประชาชนทราบ เสียงนายพิทยา จินานุวัฒน์ เริ่มที่ จบที่ ทั้งนี้ภาคประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดได้จากความเชื่อมั่น และตระหนักในปัญหายาเสพติด โดยจากสถิติที่ผ่านมาพบว่าร้อยละ 70 เป็นผู้เสพรายใหม่ และร้อยละ 30 เป็นผู้เสพรายเดิม และเป้าหมายในการลดระดับยาเสพติดมี 3 กลุ่มพื้นที่ ชายแดนต่างๆ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ --------------------------------------------------------------------------------
 
8 เมษายน 2553 , 19:03 น. , อ่าน 1207  

 ข่าวโดย   สุชญา - วิสุนีย์ สวท.เชียงใหม่ /////// 8 เมษายน 2553