สำนักงานส่งเสริมเอสเอ็มอีจัดงานเอสเอ็มอี ไทยเข้มแข็ง 2010 โดยเริ่มที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นแห่งแรก

  
    สำนักงานส่งเสริมเอสเอ็มอีจัดงานเอสเอ็มอี ไทยเข้มแข็ง 2010 โดยเริ่มที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นแห่งแรก เพื่อเป็นการส่งเสริมการขยายตลาดให้กับกลุ่มผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในภาคเหนือ นายชาญชัย ชัยรุ่งเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดงาน เอสเอ็มอี ไทยเข้มแข็ง 2010 ระดับประเทศ ภายใต้กิจกรรมขยายตลาดทางการค้าและจับคู่ธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ ตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามปฏิบัติการส่งเสริมเอสเอ็มอี แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2553 ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 8-10 เมษายน 2553 กล่าวว่าปัจจุบันกระทรวงอุตสาหกรรมมีนโยบายสนับสนุนเอสเอ็มอีในหลายๆด้าน โดยมีสำนักงานส่งเสริมเอสเอ็มอีตามแผนงบประมาณปี 2553 – 2554 โดยทางสำนักงานส่งเสริมเอสเอ็มอีจะให้ความสำคัญในการพัฒนาเอสเอ็มอี 3 ด้านคือ การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เอสเอ็มอีไปสู่ความยั่งยืน การสร้างรายได้และศักยภาพทางเศรษฐกิจระดับฐานราก โดยเน้นสินค้าที่มีนวัตกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น และการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจกับประเทศภูมิภาค ทั้งนี้ งานเอสเอ็มอีไทยเข้มแข็ง 2010 มีวัตถุประสงค์ให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยได้เรียนรู้ที่จะพัฒนาสินค้า พร้อมไปกับการขยายตลาดหลังจากมีโอกาสได้พบพันธมิตรทางธุรกิจ ทั้งตัวแทนการค้าในระดับประเทศและระดับสากล เพื่อนำไปสู่ความยั่งยืนและก้าวหน้าในกิจการต่อไป โดยคาดว่าจะมีคนเข้าชมงานไม่น้อยกว่า 50,000 ราย และมูลค่าการซื้อขายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในการจัดงานที่เชียงใหม่จะมีไม่น้อยกว่า 200 ล้านบาท --------------------------------------------------------------------------------
 
8 เมษายน 2553 , 19:03 น. , อ่าน 1210  

 ข่าวโดย   วิสุนีย์ – สิริวรรณ – ภรัณยา – ลัดดาวรรณ นิสิตฝึกงานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย