แพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เตรียมพร้อมรับอุบัติภัยหมู่ช่วงสงกรานต์

  
    คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดซ้อมแผนอุบัติภัยหมู่ เพื่อเตรียมพร้อมรับอุบัติภัยช่วงสงกรานต์ รองศาสตราจารย์นายแพทย์วัฒนา นาวาเจริญเป็นประธานในพิธีเปิดงานจัดซ้อมแผนอุบัติภัยหมู่ประจำปี 2553 ณ บริเวณที่จอดรถหลังธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ งานนี้จัดขึ้นโดยศูนย์ตติยภูมิอุบัติเหตุระดับที่ 1 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เพื่อให้บุคคลากรของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในช่วงสงกรานต์ พร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพในการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บจำนวนมากได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากทุกเทศกาลของเชียงใหม่จะมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากประกอบกับความไม่ปกติทางการเมือง จึงได้เตรียมพร้อมบุคคลากรแพทย์ 300 คน พยาบาล 450 คน และได้เตรียมโมบายยูนิตกรณีที่อาคารมีปัญหา ในการฝึกซ้อมครั้งนี้ได้ให้มีการสร้างสถานการณ์สมมติว่าหน่วยฉุกเฉินไม่สามารถใช้การได้และในระหว่างนั้นได้เกิดไฟไหม้หอผู้ป่วย จึงต้องมีการย้ายผู้ป่วยและหน่วยตรวจฉุกเฉินไปจัดไว้สำรองบริเวณที่จอดรถหลังธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยปกติจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงเทศกาลจะมีผู้ป่วยเข้าโรงพยาบาลเพิ่มขึ้น 2 เท่า สำหรับสถิติอุบัติเหตุในช่วง 10 วันอันตรายปี 2552 มีผู้ได้รับอุบัติเหตุเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่จำนวน 96 ราย ในขณะที่ผู้ได้รับอุบัติเหตุทั้งหมดในจังหวัดเชียงใหม่มีจำนวนทั้งสิ้น 1217 ราย
 
9 เมษายน 2553 , 16:54 น. , อ่าน 1199  

 ข่าวโดย   ลัดดาวรรณ วรรณะ นิสิตฝึกงานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย