เทศบาลนครเชียงใหม่ซ้อมแผนป้องกันอุบัติภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลสงกรานต์

  
     เทศบาลนครเชียงใหม่ซ้อมแผนป้องกันอุบัติภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ สร้างความมั่นใจให้นักท่องเที่ยว
นายทัศนัย บุรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงใหม่ เป็นประธานในการซ้อมแผนการดับเพลิงและช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอาคารสูงและทางน้ำตามโครงการฝึกอบรมสัมมนาและส่งเสริมสมรรถภาพเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อเตรียมความพร้อมแผนป้องกันสถานการณ์ฉุกเฉินของเทศบาลนครเชียงใหม่ เนื่องในงานประเพณีสงกรานต์เชียงใหม่ 2553 ณ ข่วงประตูท่าแพ และคูเมืองเชียงใหม่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติมีความรู้ ความเข้าใจในวิธีป้องกันอัคคีภัย วิธีการดับเพลิง การกู้ภัยทางน้ำ และรู้จักวิธีการใช้เครื่องมือในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในรูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง เพื่อให้สามารถนำความรู้ความเข้าใจที่ได้รับไปช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ให้รอดพ้นจากอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น และเตรียมพร้อมรับเทศกาลสงกรานต์ที่กำลังจะมาถึง
สำหรับการเตรียมการป้องกันระงับอุบัติภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ เทศบาลนครเชียงใหม่ออกคำสั่งให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติหน้าที่เวรยามประจำสถานีดับเพลิงทั้ง 7 หน่วย เตรียมพร้อม 24 ชั่วโมง ซ้อมแผนกู้ภัย ออกตรวจตราสถานที่พักของนักท่องเที่ยวและสถานที่ท่องเที่ยว ติดตั้งป้ายเตือนภัยเขตน้ำลึกคูเมือง 4 ด้าน วางทุ่นลอยรอบแนวคูเมืองทั้งสี่ด้าน จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย 4 จุดพร้อมเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์ จัดชุดกู้ภัยพร้อมเรือดับเพลิง 1 ลำ เรือท้องแบน 2 ลำ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนระมัดระวังอันตราย จัดเตรียมหน่วยแพทย์พยาบาลเตรียมพร้อม ขณะที่หน่วยงานต่าง ๆ ของเทศบาลนครเชียงใหม่ได้เตรียมเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์พร้อมออกปฏิบัติงานทันทีเมื่อเกิดเหตุ
 
9 เมษายน 2553 , 16:58 น. , อ่าน 1163  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-ลัดดาวัลย์-ภรัณยา สวท.เชียงใหม่