ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 จัดงานทอเส้นฝ้าย สานเส้นใย ใส่สีธรรมชาติ ที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเปิดตลาดให้สินค้าอุตสาหกรรมฝ้ายทอมือเป็นที่รู้จัก

  
     นางนาฏยา อ่อนสุวรรณ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดงานนิทรรศการ “ทอเส้นฝ้าย สานเส้นใย ใส่สีธรรมชาติ”ครั้งที่ 8 ณ ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาและกระจายสินค้าวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ (ศูนย์ SMEs ภาคเหนือ) ถนน ทุ่งโฮเต็ล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างรายได้และพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากภูมิปัญญาในท้องถิ่นให้มีคุณภาพสูง และคงไว้ซึ่งมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับจากตลาดและผู้ซื้อ การจัดกิจกรรมที่ช่วยในการสนับสนุนด้านการตลาดเป็นกิจกรรมที่จำเป็นและมีความสำคัญในการเพิ่มทักษะ กระตุ้นให้เกิดการพัฒนา และได้เห็นถึงความต้องการของตลาดตลอดจนช่องทางการจำหน่ายสินค้า รวมทั้งโอกาสในการสร้างช่องทางธุรกิจของตนเองให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ด้วยการแลกเปลี่ยนข่าวสารของผู้ผลิตและผู้ซื้อด้วยกัน และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ในครั้งนี้ผู้ผลิตได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลงานของกลุ่มและของตนเอง ที่ได้รับการพัฒนารูปแบบและสีสันให้ตรงกับความต้องการของตลาดมาทดลองตลาดและจำหน่ายกันในงาน จำนวน 200 คูหา นากจากนี้ยังมีกิจกรรมการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นจำนวน 19 หลักสูตร การจัดนิทรรศการและประวัติของผ้าฝ้าย การจัดกาดหมั้ว การแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนา และการจำหน่ายอาหารพื้นเมือง ซึ่งงานฯจะมีไปจนถึงวันที่ 4 เมษายน 2549 ระหว่างเวลา 09.30 น.ถึง20.30น. ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 ถนนทุ่งโฮเต็ล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ********************************
 
, อ่าน 1196  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ – กัญญ์ชลิกา สวท.เชียงใหม่