การทำไร่นาสวนผสมแบบเกษตรอินทรีย์ที่ อ.ดอยสะเก็ด กว่าจะบรรลุเป้าหมายต้องใช้ความพยายาม

  
    การปลูกพืชผักไร่นาสวนผสมแบบเกษตรอินทรีย์ จุดเปลี่ยนแปลงที่ท้าทายของเกษตรกร ซึ่งหากสามารถผ่านไปได้ คำตอบคือความสุขที่แท้จริง
เกษตรกรชาวบ้านสันทราย หมู่ที่ 6 ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งส่วนใหญ่ทำการเกษตรแบบพืชเชิงเดี่ยวโดยใช้สารเคมีทั้งปุ๋ยและยาฆ่าแมลง ต่อมามีเกษตรกรบางรายเห็นว่า สารเคมีเมื่อเป็นอันตรายต่อสัตว์และแมลงได้ ก็น่าจะเป็นอันตรายต่อคนเช่นกัน จึงหันมาทำการเกษตรอินทรีย์และปลูกพืชหลายชนิดรวมกันไป
นายบุญช่วย บุญเย็น ประธานกลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านสันทรายกล่าวว่า จากการริเริ่มรวมกลุ่มเมื่อปี 2536 มีสมาชิกแรกเริ่ม 12 ครอบครัว แต่เนื่องจากอยู่ในช่วงทดลองที่ยังไม่เห็นผล ทำให้หลายคนไม่สามารถทนรอได้จึงหันกลับไปปลูกพืชเชิงเดี่ยวเช่นเดิม
นายบุญช่วยกล่าวอีกว่า หลังจากศึกษาทดลองจนได้ผลเป็นที่น่าพอใจ ก็มีสมาชิกเข้ามาร่วมกลุ่มมากขึ้น มีการผลิตพืชผักอินทรีย์ออกสู่ผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง จนปัจจุบันแม้จำนวนไม่มากนักแต่ก็เป็นกลุ่มที่เข้มแข็ง มีกิจกรรมร่วมกันตลอดเวลา ประกอบกับกระแสความห่วงใยสุขภาพของสังคมกำลังแรง ทำให้เกิดความต้องการอาหารปลอดภัยมาก จนไม่สามารถผลิตได้ทันต่อความต้องการ
การทำเกษตรผสมผสานแบบอินทรีย์เป็นเรื่องที่ค่อนข้างยาก เพราะการเปลี่ยนแปลงตามธรรมขาติต้องใช้เวลา ผลผลิตที่ได้ก็ดูด้อยกว่าทั้งขนาดและจำนวน หากเกษตรกรรายใดไม่หนักแน่นพอก็อาจเลิก แล้วกลับไปใช้สารเคมีที่เห็นผลเร็วกว่า แต่ถ้าหากเกษตรกรรายใดสามารถฟันฝ่าจนอยู่ตัว สามารถผลิตพืชผักอินทรีย์ ผสมผสานกับการเลี้ยงสัตว์ในไร่นาสวนผสม ก็จะพบกับความสุขที่แท้จริง เพราะทุกอย่างมีพร้อมในไร่นา ครอบครัวอบอุ่น รายได้พอเพียง และที่สำคัญ ไม่ต้องเอาชีวิตไปเสี่ยงกับสารเคมีอีกต่อไป
 
, อ่าน 1223  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม