จังหวัดเชียงใหม่นับคะแนนเสร็จแล้วทั้ง 11 เขต ผู้สมัครพรรคไทยรักไทยได้คะแนนนำและมีคะแนนเกินกว่าร้อยละ 20 ทุกเขต

  
     หลังจากนับคะแนนตั้งแต่ช่วงค่ำของวันที่ 2 เมษายน 2549 นานเกือบ 24 ชั่วโมง จังหวัดเชียงใหม่นับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครบหมดแล้วทั้ง 11 เขตเลือกตั้ง โดยผู้สมัครจากพรรคไทยรักไทยได้คะแนนนำและมีคะแนนเกินกว่าร้อยละ 20 ในทุกเขตเลือกตั้ง ทั้งนี้ผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการผู้ได้คะแนนสูงสุดเขตที่ 1 คือนายปกรณ์ บุรณุปกรณ์ เขต 2 นายพายัพ ชินวัตร เขต 3 นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ เขต 4 นายวิทยา ทรงคำ เขต 5 นายพรชัย อรรถปรียางกูล เขต 6 นายนพคุณ รัฐผไท เขต 7 นายสุรพล เกียรติไชยากร เขต 8 นางผนินทรา ภัคเกษม เขต 9 นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ เขต 10 นายสันติ ตันสุหัช และ เขต 11 นายโสภณ โกชุม ทั้งหมดจากพรรคไทยรักไทย มีผู้มาใช้สิทธิ 872,135 คน จากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งจังหวัด 1,162,970 คน ผู้กาช่องไม่ประสงค์จะลงคะแนนสูงกว่า 215,000 คน และบัตรเสียจำนวน 115,482 บัตร
 
, อ่าน 1184  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่