เครือข่ายพันธมิตรเพื่อการปฏิรูปการเมืองภาคเหนือแถลงการณ์ขอให้นายกรัฐมนตรีลาออกและขอพระราชทานรัฐบาลชั่วคราวเพื่อแก้ปัญหาบ้านเมือง

  
     เครือข่ายพันธมิตรเพื่อปฏิรูปการเมืองภาคเหนือ แถลงการณ์ต่อสื่อมวลชนกรณีผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรวันที่ 2 เมษายนที่ผ่านมาว่า ผลการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาประชาชนจาก 7 จังหวัดภาคเหนือเลือกพรรคไทยรักไทย 1,847,048 คน ขณะที่พบว่ามีผู้ประสงค์ไม่ลงคะแนน 666,733 คน และมีบัตรเสีย 446,633 บัตร ซึ่งเมื่อรวมระหว่างผู้ไม่ประสงค์จะลงคะแนนกับบัตรเสียแล้วมีจำนวนกว่าล้านเสียง ซึ่งเป็นนัยยะสำคัญที่แสดงให้เห็นว่า ประชาชนไม่เชื่อมั่นในรัฐบาลชุดนี้ นายสุริยันต์ ทองหนูเอียด แกนนำเครือข่ายสหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือกล่าวว่า ผลการเลือกตั้งได้สะท้อนเจตนารมณ์ของประชาชน ทั้งนี้ทางกลุ่มได้เรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีลาออกและขอพระราชทานรัฐบาลชั่วคราว เพื่อให้ได้รัฐบาลที่มีความเป็นกลางอย่างแท้จริงและได้รับการยอมรับจากทุกฝ่าย เร่งฟื้นคืนความสมานฉันท์ของคนในชาติ สร้างการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน ด้าน ดร.จิราภรณ์ วิทยศักดิ์พันธุ์ กรรมการปฏิรูปสื่อภาคเหนือ ได้กล่าวเรียกร้องขอให้รัฐบาลยุติการควบคุม คุกคามสื่อทุกรูปแบบ โดยระบุว่ารัฐบาลชุดนี้เป็นรัฐบาลพลเรือนชุดเดียวที่คุกคามเสรีภาพของสื่อ อีกทั้งขอให้นายกรัฐมนตรีเป็นแบบอย่างของผู้นำที่มีคุณธรรม จริยธรรมด้วย
 
, อ่าน 1195  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ –กัญญ์ชลิกา –นงนภา สวท.เชียงใหม่