ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ได้รับเลือกให้เป็นพี้นที่นำร่องของโครงสายใยรักจากแม่สู่ลูกในภาคเหนือ โดยพระเจ้าวรวงค์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาจะเสด็จเปิดในวันที่ 10 เมษายนนี้

  
     นายเสกสรรค์ สุวรรณมาโจ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เชื่อมโยงกับโครงการสายใยรักจากแม่สู่ลูก ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงค์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา โดยประสานการทำงานกับกระทรวงสาธารณสุข เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไปให้มีรายได้อย่างยั่งยืน ส่งเสริมให้หญิงมีครรภ์ และหญิงให้นมลูก บริโภคอาหารที่มีสารอาหารครบถ้วนตามหลักโภชนาการ มีอาชีพเสริมและได้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ อีกทั้งส่งเสริมการทำเกษตรในครัวเรือนที่มีคุณค่าทางโภชนาการ เพื่อลดรายจ่ายในครอบครัว ในพื้นที่เป้าหมาย 76 จังหวัดทั่วประเทศ สำหรับภาคเหนือได้คัดเลือกตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นพื้นที่นำร่อง โดยในวันที่ 10 เมษายนนี้ พระเจ้าวรวงค์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา จะเสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิด สำหรับกิจกรรมในงานจะมีการบริการให้ความรู้ตอบปัญหาให้แก่ประชาชนผู้สนใจ แบบ One stop service ทุกหน่วยงานมีการรับลงทะเบียนปัญหาของเกษตรกร ทั้งประมง เกษตร และปศุสัตว์ ให้วัคซีนแก่สัตว์ฟรี โดยกระทรวงสาธารณสุขจะคัดเลือกแม่ที่เป็นเกษตรกรและตั้งครรภ์จำนวน 56 คนเข้าร่วมงาน ในงานมีการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกษตร การส่งเสริมอาชีพ คาดว่าจะมีประชาชนกว่าพันคนเข้าร่วมงาน ในโครงการดังกล่าว จะมีการติดตามผลทุกระยะ เพื่อรายงานเสนอสำนักพระราชวัง และเป็นแบบอย่างในการดำเนินงานในพื้นที่อื่นต่อไป ****************************************
 
, อ่าน 1212  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ –กัญญ์ชลิกา สวท.เชียงใหม่