ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือระบุ ภาวะเศรษฐกิจการเงินภาคเหนือเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาขยายตัวในอัตราที่ชลอลง

  
     ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ เปิดเผยถึง ภาวะเศรษฐกิจการเงินภาคเหนือ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2549 ที่ผ่านมาว่า มีการขยายตัวในอัตราที่ชลอลง โดยทางด้านอุปสงค์ ความต้องการด้านอุปโภคบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนชลอลงจากเดือนก่อน ขณะที่การส่งออกและนำเข้าเร่งตัวจากอุปสงค์จากต่างประเทศ ด้านอุปทาน รายได้เกษตรกรเพิ่มขึ้นจากปัจจัยด้านราคาแต่ผลผลิตพืชหลักลดลง ผลผลิตอุตสาหกรรมขยายตัว โดยมูลค่าการส่งออกของนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือผ่านด่านศุลกากรลำพูนที่เพิ่มขึ้น ส่วนภาคบริการชลอลง ภาวะท่องเที่ยวเริ่มเข้าสู่ภาวะปกติ หลังจากที่ได้รับผลกระทบจากเหตุธรณีพิบัติในปีก่อน ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปชลอตัวจากเดือนก่อน ส่วนเงินฝากและสินเชื่อขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ด้านการส่งออกผ่านด่านศุลกากรในภาคเหนือ เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 21 เป็น 217.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ การส่งออกผ่านด่านศุลกากรลำพูน เพิ่มขึ้นร้อยละ 22 เป็น 144.1ล้านดอลลาร์สหรัฐ การส่งออกผ่านด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ เพิ่มขึ้นร้อยละ 68.2 เป็น 17.5ล้านดอลลาร์สหรัฐ การส่งออกผ่านด่านศุลกากรตามแนวชายแดน เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.2 เป็น 55.8ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในด้านการนำเข้า โดยผ่านด่านศุลกากรในภาคเหนือ เพิ่มขึ้นร้อยละ 31.3 เป็น 128.4ล้านดอลลาร์สหรัฐ การนำเข้าผ่านด่านศุลกากรลำพูน เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 24.5 เป็น 113.5ล้านดอลลาร์สหรัฐ การนำเข้าผ่านด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปีก่อนกว่า 3 เท่าตัว และการนำเข้าด่านศุลกากรตามแนวชายแดน เพิ่มขึ้นร้อยละ 58.8 โดยเพิ่มขึ้นทุกประเทศทั้งพม่า ลาว และจีนตอนใต้ เพิ่มขึ้นร้อยละ 48.8 ร้อยละ 77.8 และร้อยละ 78 **************************************************
 
, อ่าน 1202  

 ข่าวโดย   กัญญ์ชลิกา ชื่นสุขธนานันท์ นิสิตฝึกงานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย