สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จัดสรรเวลาให้ผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภาแนะนำตัวอย่างเท่าเทียม และเสมอภาค โดยผ่านสื่อในสังกัด 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน

  
     นางสาวสมใจ สะสมทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ เปิดเผยว่า สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา 19 เมษายน 2549 โดยมีการร่วมประชุมกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง และจัดทำแผนประชาสัมพันธ์ ซึ่งคณะกรรมการได้มีการจัดสรรเวลาให้ผู้สมัครได้แนะนำตัวอย่างเท่าเทียมกันทุกคน โดยจะมีเจ้าหน้าที่ของกรมประชาสัมพันธ์เป็นผู้ซักถามออกอากาศทางสื่อในสังกัดในส่วนของสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 มีสื่อวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 10 สถานี และสถานีวิทยุโทรทัศน์ช่อง 11 เชียงใหม่ ครอบคลุมพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน และสื่ออื่นๆในพื้นที่ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ยังกล่าวด้วยว่าในส่วนของสื่อกรมประชาสัมพันธ์นั้นสามารถควบคุมการออกอากาศให้มีความเท่าเทียมระหว่างผู้สมัครทุกคนได้ แต่ในส่วนของสื่ออื่น ๆ นั้นต้องมีการประสานทำความเข้าใจ เพราะบางแห่งอาจจะมีปัญหาด้านการจัดสรรเวลาออกอากาศ สำหรับในวันเลือกตั้งนั้นจะมีการรายงาน Pool จาก สวท.10 แห่งในสังกัดทั้งเรื่องข่าวและผลการนับคะแนนเลือกตั้ง โดยจะเผยแพร่ผ่านเวปไซต์ www.prdnorth.in.th เพื่อให้ประชาชนผู้สนใจทั่วไปด้วย
 
, อ่าน 1195  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ – จิระศักดิ์ สวท.เชียงใหม่